Digiqole ad

มกธ.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”

 มกธ.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”
Social sharing
Digiqole ad

มกธ.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”

รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) ในด้านการสร้างเสริมบุคลิกภาพและภาวะผู้นำควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ทักษะเชิงวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และจิตอาสานั้น สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงได้จัดโครงการ “อบรมสร้างภาวะผู้นำรุ่นใหม่ และการทำงานเป็นทีม” ปีการศึกษา 2565 โดยมี รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว และให้เกียรติเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ เรื่อง “ภาวะผู้นำยุคใหม่” แก่ตัวแทนนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำแก่นักศึกษา และสร้างแรงเสริมให้นักศึกษารู้จักแสดงตนต่อสาธารณะอย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย

ในการนี้ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ยังได้จัดอบรมให้ความรู้ และกิจกรรมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น Growth mindset กุญแจสู่ความสำเร็จ การเขียนโครงการ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยสำนักกิจการนักศึกษายังได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมกลุ่มสัมพันธ์แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพความรักสมัครสมานสามัคคีร่วมกันของนักศึกษาอีกด้วย ซึ่งโครงการ “อบรมสร้างภาวะผู้นำรุ่นใหม่ และการทำงานเป็นทีม” ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสปอร์ต คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน ที่ผ่านมา

มกธ.ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาด้าน “ภาวะผู้นำรุ่นใหม่และการทำงานเป็นทีม”

 

Facebook Comments

Related post