Digiqole ad

“ภูเก็ต” พร้อมขับเคลื่อนโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้แนวคิด“เจ้าถิ่น Check In ภูเก็ต”

 “ภูเก็ต” พร้อมขับเคลื่อนโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ภายใต้แนวคิด“เจ้าถิ่น Check In ภูเก็ต”
Social sharing
Digiqole ad

เตรียมความพร้อมกับชุมชนฐานราก กับโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยนำร่องจากชุมชนเป้าหมาย 5 ชุมชน สร้างความพร้อมเพื่อต้อนรับกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับโครงการยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามันเป็นแหล่งท่องท่องเที่ยวระดับโลก โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่มีวัตถุดิบพื้นถิ่นที่มีคุณค่าไม่ว่าจะเป็น กุ้งมังกร หรือ สัปปะรด  ซึ่งจะสร้างรายได้ให้ชุมชนได้นับเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ชุมชนฐานรากเพื่อยกระดับมาตรฐานบริการอาหารถิ่นส่งเสริมให้ภูมิภาคอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สร้างความพร้อมต้อนรับกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสู่จังหวัดภูเก็ต โดยมีหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต,บ้านป่าหล่าย หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต,บ้านป่าครองชีพ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง ,บ้านม่าหนิก หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง  และ บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง

ซึ่งการจัดการอบรมโครงการฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นางมุกดา หลิมนุกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้นำองค์กรเครือข่ายชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทางประชารัฐ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายของจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต ถนนมนตรี อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยจะมีวิทยากรให้ความรู้ครอบคลุมในทุกด้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

Facebook Comments

Related post