Digiqole ad

ภูเก็ตเปิดเมืองรับ 2 งานใหญ่ที่สุดด้านการท่องเที่ยวของไทย Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel mart 2022

 ภูเก็ตเปิดเมืองรับ 2 งานใหญ่ที่สุดด้านการท่องเที่ยวของไทย Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel mart 2022

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) และนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและทั่วโลกในงาน Thailand Tourism Congress 2022 และ Thailand Travel Mart 2022 และการเสวนา “ทิศทางการท่องเที่ยวและความร่วมมือกันของกลุ่มอันดามัน” โดยนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต คุณพงศกร เกตุประภากร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา คุณวัฒนะ เริงสมุทร ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ และคุณกรรณิการ์ เอี้ยวตระกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง


นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจและการสาธารณสุข กล่าวว่า ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีชาวภูเก็ตมีความพร้อมร่วมกันต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ และทั่วโลกที่จะมาร่วมงาน Thailand Tourism Congress 2022 ประกอบด้วยภาครัฐ และเอกชนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา กรรมการ และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า 400 คน และ Thailand Travel Mart 2022 จำนวนเอเย่นทัวร์ สื่อมวลชน ที่จะเดินทางเข้ามาภูเก็ตกว่า 700 คน เพื่อมาแลกเปลี่ยนความเห็น ระดมสมองและกำหนดยุทธศาสตร์ สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน และองค์ความรู้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำคัญของการท่องเที่ยวโลก จึงขอเชิญชวนให้ชาวภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับคณะจะเดินทางเข้ามาให้ได้รับความประทับใจกลับไป
นายเรวัต อารีรอบ

Advertisement
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยินดีสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ทั้ง 2 งานว่า งาน Thailand Travel Mart+ 2022 Phuket ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งในปี พ.ศ.2563-2564 ได้มีการเลื่อนและยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในปีนี้รัฐบาลมีแผนในการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ


การจัดงาน TTM+ ในปีนี้จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ในเดือนมิถุนายน 2565 โดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย ซึ่งก่อนหน้างาน TTM+ จะมีงาน Thailand Tourism Congress 2022 เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 เป็นการรวมตัวของภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวทั้งประเทศ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงยินดีที่จะสนับสนุนการจัดงาน ทั้ง 2 งาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงการจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 (TTC2022) ว่า “มีความจำเป็นและสำคัญต่อการทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย มีการพัฒนาไปสู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีความยั่งยืน และสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของนักท่องเที่ยว บทเรียนจากโควิดน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ พวกเราในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ได้หยุดคิด ทบทวน และตั้งหลักในการที่จะเดินต่อไปข้างหน้า บทเรียนเรื่อง Over Tourism ที่มองไปในชายหาดแล้วเห็นแต่ศีรษะคนเต็มชายหาด ขยะ น้ำเสีย รวมไปถึงผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม และสังคม

คำถามคือ เราจะสมดุลเรื่องปริมาณนักท่องเที่ยวอย่างไร เราจะบริหารคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร และเราจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวอย่างไร คำตอบทั้งหมดจะมาจากการได้รับทราบข้อมูลแนวโน้มในอนาคต รวมถึงปัจจัยภายนอกหลากหลาย และผ่านการระดมสมองจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกระดับทั้งจากส่วนกลาง และภูมิภาค ที่จะผนึกกำลังกับหากสถาบันการศึกษาด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย


ทางผู้จัดงาน ซึ่งประกอบด้วย สมาคมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน ขอเชิญชวนผู้บริหารในสมาคมด้านการท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยเข้าร่วมเวทีการกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่https://form.jotform.com/221261287256455 ส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว และผู้สนใจทั่วไป สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://form.jotform.com/221261639137050 โดยมีค่าลงทะเบียนตลอดการสัมมนา 2,000 บาท หรือสอบถามได้ที่ 076 610365-6

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศภาคใต้ หรือ (ทีเส็บ ภาคใต้) “จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมอย่างสูงในการเป็นเดสติเนชั่นของการจัดงานประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม โรงแรมที่พัก สถานที่จัดงานไมซ์ รวมถึงศักยภาพความพร้อมของบุคลากรด้านไมซ์ในพื้นที่ ดังนั้นการที่ทีเส็บ ภาคใต้ ให้สนับสนุนการจัดงาน Thailand Tourism Congress 2022 จึงเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ภูเก็ตเป็นหนึ่งในเมืองไมซ์ซิตี้ระดับโลก ทั้งนี้ คุณพัฒนชัยยังกล่าวเสริมว่า ขอให้ชาวภูเก็ตและคนไทยทั้งประเทศ ร่วมเป็นกำลังใจในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานจัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษ Specialised Expo ณ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028 – Phuket, Thailand โดยทีมไทยแลนด์จะต้องร่วมประมูลสิทธิ์แข่งกับอีก 4 ประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้แก่ สหรัฐอเมริกา / อาร์เจนติน่า / เซอร์เบีย และสเปน โดยมีภารกิจในการนำเสนอจังหวัดภูเก็ตต่อคณะกรรมการ Bureau International des Expositions ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปลายเดือนมิถุนายนนี้

และนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงาน Thailand Travel Mart + 2022 Phuket” หรือ TTM+ ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา โดยความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน ซึ่งในปี พ.ศ. 2563-2564 ได้มีการเลื่อนและยกเลิกการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยในปี พ.ศ. 2565 รัฐบาลมีแผนการประกาศเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและการจ้างงานในภาพรวมของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจท่องเที่ยวและภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ททท. ได้กําหนดแนวทางการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทยสําหรับตลาดต่างประเทศ ในปี 2565 ภายใต้ CommunicationConcept “Visit Thailand Year 2022, Amazing New Chapters”


การจัดงาน TTM+ นับว่าเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่เป็นเวทีในการเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขายที่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย (Sellers) ได้นําเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่และหลากหลาย พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเจรจาธุรกิจภายในพื้นที่การจัดงานโดยนําเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยมิติใหม่จากสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ผ่านการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้การท่องเที่ยวไทย กิจกรรมการสาธิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน เช่น สินค้าด้าน BCG, Tourism Awards, Workation หรือสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ตรงกับ Amazing Thailand New Chapters ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก (Buyers) จำนวน 277 ราย จาก 42 ประเทศทั่วโลก ผู้ขาย (Sellers) จํานวนประมาณ 264 ราย เป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ได้แก่ กลุ่ม MICE กลุ่ม Entertainment กลุ่ม Hospital/Clinic/Health and Wellness กลุ่ม Hotel and Resort กลุ่ม Tour Operator/Travel Agent กลุ่ม Transportation/Carrier กลุ่ม Wedding และธุรกิจอื่น ๆ สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ จํานวน 100 ราย กิจกรรมภายในงาน TTM+ 2022
• Pre-Tour กิจกรรมที่นํา Hosted Buyer/International Buyer/International Media สํารวจ ศึกษาและรับข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นมุมมองทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ผ่านกิจกรรม วิถีชีวิตของจังหวัดภูเก็ต
• Thailand Product Update กิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนสามารถเข้าร่วมเพื่อรับฟังข้อมูลสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทิศทางการขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยและนานาประเทศ
• TTM Talk กิจกรรมแลกเปลี่ยนทัศนะและความคิดเห็นโดยเชิญ Speakers ที่สอดคล้องกับธีมการจัดงานมาถ่ายทอดและนําเสนอให้ความรู้/มุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงาน
• กิจกรรมเจรจาธุรกิจ (B2B Appointment) เป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศได้มีการเจรจาและนําเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
• Welcome Reception เป็นกิจรรมเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานพร้อมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนของจังหวัดภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนจากต่างประเทศ และในประเทศที่เข้าร่วมงาน

Advertisement
Facebook Comments

Related post