Digiqole ad

ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อม การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 หากได้รับการคัดเลือก จะทำให้เกิดเงินสะพัดกว่า 5 หมื่นล้านบาท

 ภูเก็ตประชุมเตรียมความพร้อม การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 หากได้รับการคัดเลือก จะทำให้เกิดเงินสะพัดกว่า 5 หมื่นล้านบาท
Social sharing
Digiqole ad

ณโรงแรมรามาด้าเจ้าฟ้าจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand โดยมีส่วนราชการภาครัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนเข้าร่วม เพื่อแสดงความคิดเห็นและนำเสนอ อุดมการณ์ แนวความคิดในการเตรียมความพร้อม เน้นการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมรับฟัง และกล่าวสรุปในช่วงก่อนปิดประชุมในครั้งนี้

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้ สสปน. ประธานเปิดงานการประชุม และได้กล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ว่าการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงาน นำเสนอความคืบหน้า การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 – Phuket Thailand การที่ไทยจะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดี โดยเฉพาะในห้วงวันที่ 25 – 29 ก.ค. 65 ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดที่ได้นำเสนอ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแบ่งปันความสุขต้อนรับผู้มาเยือน

ด้านนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนทั้งในเรื่องของการปรับปรุงสถานที่สำหรับการจัดงานExpo 2028 – Phuket Thailand เพื่อให้สถานที่การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

รศ.ดร.พีรดร แก้วลาย อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การเสนอชื่อเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ประเทศไทยต้องแข่งขันกับอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสเปน ประเทศเซอเบียร์ และประเทศอาร์เจนตินา

สำหรับความคืบหน้าการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028 ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการในส่วนที่สำคัญดังนี้
เมื่อวันที่ 11 เมษายน นายธนา เวสโกสิทธ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส ได้นำ Thai TEAM เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ Bureau International des Expositions (BIE) เพื่อหารือเกี่ยวกับการเสนอตัวของไทยในการเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 Phuket Thailand หลังจากที่ประเทศไทยได้ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ (letter of candidature) ภายใต้หัวข้อ Future of life, Living in Harmony, Sharing prosperity ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง-อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ไปเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

โดยมุ่งผลักดันบทบาทของประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical hub) และเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก (Medical tourism destination) ในการเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนนวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณสุขในอนาคต รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในบริบทหลังการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 และสร้างความร่วมมือในทุกมิติ โดยใช้พื้นที่จัดงานกว่า 141 ไร่ บริเวณตำบลไม้ขาว ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะจัดตั้ง Medical hub งบประมาณ 4,180 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดงานระหว่างวันที่ 20 มี.ค. – 17 มิ.ย. 71 คาดว่าจะมีคนมาเที่ยวเข้ามา 4,900,000 คน และมีเม็ดเงินสะพัด 49,000 ล้านบาท เพิ่มมูลค่า GDP 39,000 ล้านบาท มีรายได้จากการจัดเก็บภาษี 9,500 ล้านบาท เกิดการจ้างงานในพื้นที่ 113,000 อัตรา

โดยในขั้นตอนต่อไปประเทศไทยจะต้องนำเสนอรายละเอียดการจัดงานตามแนวคิดต่อคณะกรรมการ BIE ในวันที่ 20 – 21 มิ.ย. 65 ประเทศฝรั่งเศส และในวันที่ 25 – 29 ก.ค. 65 ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเป็นเจ้าภาพของจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดที่ได้นำเสนอ จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแบ่งปันความสุขต้อนรับผู้มาเยือน

Facebook Comments

Related post