Digiqole ad

“ภูมิธรรม เวชยชัย” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ประชุมเรื่องมอบหมายนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินให้ไปในทิศทางเดียวกัน

 “ภูมิธรรม เวชยชัย” รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงพาณิชย์ ประชุมเรื่องมอบหมายนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินให้ไปในทิศทางเดียวกัน
Social sharing
Digiqole ad
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ มอบหมายนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินให้ไปในทิศทางเดียวกัน เร่งรัดดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำกินในพื้นที่ดินเขต ส.ป.ก. หรือพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 50 ล้านไร่ โดยวันนี้รับทราบผลการดำเนินการว่าได้ออกหนังสืออนุญาตให้ประชาชนเข้าทำประโยชน์แล้ว 523 พื้นที่ รวม 2.49 ล้านไร่
.
1.นายภูมิธรรม เวชยชัย เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ มอบหมายนโยบายและแผนบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินแห่งชาติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปในทิศทางเดียวกัน ยึดหลักการว่า “ประชาชนต้องมีที่ดินและที่ทำกินอย่างพอเพียง” เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนและความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา
.
2. รัฐบาลได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา ในเรื่องการสร้างและขยายโอกาสให้กับประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้และความมั่นคงในชีวิตว่าจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิทำกินในที่ดินเขต ส.ป.ก. หรือพื้นที่ป่าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มากกว่า 50 ล้านไร่ และกำหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ของเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออนุญาตที่รัฐออกให้ เพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ ควบคู่กับสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนด้วย
.
3. พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ดังนี้
3.1 ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายแล้ว 1,582 พื้นที่ ใน 71 จังหวัดรวม 5,888,729 ไร่
3.2 ได้ออกหนังสืออนุญาตแล้ว 523 พื้นที่ รวม 2,496,855 ไร่
3.3 จัดคนเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 85,403 ราย ใน 378 พื้นที่
3.4 ร่วมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วใน 312 พื้นที่
.
4. นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่องปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ที่มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี, เร่งปรับปรุง OneMap และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐของพื้นที่กลุ่มที่ 4 ใน 11 จังหวัด เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และเห็นชอบแนวทางลดขั้นตอนการปรับปรุงแผนที่ OneMap ลดเวลาดำเนินงานและปรับปรุงแผนที่ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
.
Facebook Comments

Related post