Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สถานการณ์เศรษฐกิจ ของครัวเรือนไทย เป็นอย่างไร?

 สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 สถานการณ์เศรษฐกิจ ของครัวเรือนไทย เป็นอย่างไร?
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนพ.ศ. 2566 สถานการณ์เศรษฐกิจของครัวเรือนไทยเป็นอย่างไร?

นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกเดือน (มกราคม – ธันวาคม 2566) จากครัวเรือนตัวอย่างในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ซึ่งจากผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2566 ทำให้เห็นถึงภาพรวมสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ว่ารายได้และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น มีแนวโน้มลดลง และเมื่อพิจารณาในแต่ละประเด็นสำคัญ ได้ผลสรุป ดังนี้

ครัวเรือนทั่วประเทศมีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 29,030 บาท โดยร้อยละ 70.5 เป็นรายได้จากการทำงาน ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจและการเกษตร ส่วนร้อยละ 14.5 เป็นรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในรูปสวัสดิการ/สินค้าบริการที่ได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อ

สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นพบว่าครัวเรือนมีการใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 23,695 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อาหาร/เครื่องดื่ม/ยาสูบ ร้อยละ 35.3 ที่อยู่อาศัย/เครื่องใช้ในบ้านร้อยละ 21.9 และยานพาหนะ/การเดินทางร้อยละ16.0 ส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ภาษี เบี้ยประกันภัยเพียงร้อยละ 12.9

เมื่อพิจารณาในส่วนของหนี้สิน พบว่ามีหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนทั้งสิ้น 197,255 บาท โดยร้อยละ 77.7 เป็นหนี้สินที่ใช้ในครัวเรือน ได้แก่ หนี้สิน เพื่อซื้อ/เช่าซื้อบ้านและ/หรือที่ดิน ใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค และการศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 22.3 เป็นหนี้สินที่ใช้ในการลงทุนและอื่น ๆ ได้แก่ หนี้สินที่ใช้ทำการเกษตร ใช้ทำธุรกิจ และว ตถุประสงค์อื่น ๆ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th

กองสถิติสังคม
กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย โทรศัพท์ 0 2143 1336 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ esesnso@nso.go.th

สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2141 7485 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ prgroupnso@gmail.com
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Facebook Comments


Social sharing

Related post