Digiqole ad

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เชียงใหม่ จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่

 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เชียงใหม่ จัดโครงการชุมชนสัมพันธ์ ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Social sharing
Digiqole ad

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ Stop Bullying ไม่รังแก ไม่เกลียดกัน ภายใต้แนวคิด “หยุดความรุนแรง หยุดการบูลลี่ หยุดได้ที่ตนเอง” ณ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบูลลี่ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และการเรียนซึ่งเป็นผลกระทบในระยะยาว โดยได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน์ จรรย์เสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าสักกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักเรียน

โครงการ Stop Bullying ไม่รังแก ไม่เกลียดกัน จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตระหนักถึงผลกระทบของการกลั่นแกล้งทั้งในโรงเรียนและในโลกออนไลน์ หรือที่รู้จักกันคือ การบูลลี่ ซึ่งการบูลลี่นี้นับวันยิ่งจะทวีคูณความรุนแรงมากขึ้น ก่อให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลด ทั้งการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและการทำร้ายตัวเองในรูปแบบต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน การ Bully” ได้กลายเป็นหนึ่งในปัญหาสังคมที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นถึงผลกระทบและอันตรายจากการบูลลี่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบในด้านการเรียน รวมถึงวิธีการป้องกันและแนวทางการแก้ไขผ่านการให้ความรู้และกิจกรรมนันทนาการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนั้นก็ยังสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทำกิจกรรมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัว และคนรอบข้างต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาสื่อมวลชนและชุมชนสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ทำกิจกรรมสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา กันทะเสนา อาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาโครงการ ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าถึงสื่อ การตระหนักถึงผลกระทบ การป้องกันและรับมืออย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทางโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน

 

 

Facebook Comments

Related post