Digiqole ad

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ

 พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
Social sharing

Digiqole ad

 

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นาย ภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพอากาศ และกรมทรัพยากรน้ำ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมในพิธี ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

สำหรับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือด้านการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ การจัดทำข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา การพัฒนาบุคลากร การแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากร ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่มีความสนใจร่วมกัน ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน

โดยกรมทรัพยากรน้ำ จะสนับสนุนและให้บริการข้อมูลสารสนเทศในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ข้อมูลการตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ (Telemetry System) ข้อมูลคาดการณ์ค่าความชื้นในดินจากระบบ (Mekong River Commission Flash Flood Guidance System) ข้อมูลสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขาจากระบบ (Early Warning System) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และข้อมูลอุทกวิทยา ข้อมูลปริมาณน้ำใช้การได้ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ด้านกองทัพอากาศ จะพิจารณาสนับสนุนและให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ หมุดหลักฐานภาคพื้น และแผนที่สภาพภูมิประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศกับกรมทรัพยากรน้ำ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการน้ำให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคในแต่ละพื้นที่ของประเทศ ตลอดจนลดการสูญเสียทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างความสุขให้แก่คนไทยในทั่วทุกภูมิภาค

Facebook Comments


Social sharing

Related post