Digiqole ad

พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1

 พิธีมอบใบประกาศฯ ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1
Social sharing
Digiqole ad

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิบัตร ผู้จบการศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน เพื่อร่วมพัฒนาผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ต้องการต่อยอดสร้างเมืองอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน รวมถึงการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ณ รร.โนโวเทล สุขุมวิท 20

การอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 1 นี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น มีรูปแบบการอบรม Hybrid ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการดูงานถอดแบบการเรียนรู้จากองค์กรในประเทศ อาทิ Microsoft, Creator Space (NEXT), Future Tales Lab , The Forestias , อมตะซิตี้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายกว่า 20 คน

สำหรับรายชื่อผู้ที่จบการศึกษา หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ (Smart City Leadership Program: SCL) รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คนดังนี้

1. นายกรัณย์พล อัศวสุวรรณกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2. นายกฤศ  โกษานันตชัยผู้จัดการทั่วไป บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. นายกฤษฎา ปานบำรุงเลขานุการ  สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษรฎร์ธานี
4. นายกวิน โตวงศ์ศรีเจริญกรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ศรีชลธร จำกัด
5. นางเกษศิรินทร์ แปงเสนหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ
6. นายไกรพุฒิ อินทรโยธาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท นิวไดซ์ จำกัด
7. นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐรองนายกเทศมนตรี  สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์
8. ดร.จารุพงษ์ บรรเทา​​อาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์​​รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กระทรวงมหาดไทย
10. ดร.ฉัตรชัย พิศพล​​รองผู้อำนวยการเทคโนธานีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
11. นางสาวชณกช ชสิธภนญ์ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
12. นายชัชชนม์ เกษศรี​​ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
13. นางสาวชัชฎา อภิชาสุทธากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง  บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
14. นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์รองหัวหน้าสายธุรกิจ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
15. นายชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลสามโคก
16. นายชาตรี วงษ์วิบูลย์สินรองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา สำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา
17. นางสาวชุติพร เสชัง​​รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กระทรวงมหาดไทย
18. นายฐิติน บัวทอง​​ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม  บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
19. นายฐิติพันธุ์ ธาดาสีห์​​ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสื่อสารไร้สาย  บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
20. นางสาวณัฐทรัชต์ ชามพูนทรองนายกเทศมนตรีนคร  สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
21. ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
22. นายณัฐพงษ์ ประสารศิวมัยอุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมา
23. ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิต สำนักงานเทศบาลนครรังสิต
24. นายธนวัฒน์ ยอดใจ​​นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ
25. นายธรรมศักธ์ จิระวิทยพงศ์นายกเทศมนตรีเมือง  สำนักงานเทศบาลเมืองสามพราน
26. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์นายกเทศมนตรีนคร  สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น
27. นายนคินทร์ ปิยารมย์​​ผู้อำนวยการ Global Business  บริษัท เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
28. นายประจวบ คำหงษาผู้จัดการทั่วไป และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม  บริษัท ทัชเทคโนโลยี จำกัด
29. นายประภัสร์ ภู่เจริญ​​นายกเทศมนตรีเมือง สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
30. นายปราชญา รัตตมงคลหัวหน้าบริหารการเงิน  บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
31. นางสาวพลอยไพลิน ธนกิจวรบูลย์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์  บริษัท ดิจิตอล ซิตี้ โซลูชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
32. นายพรชัย เอี่ยมสุกใสกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามอินโนซิตี้ จำกัด
33. ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพันกิจสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
34. ายพีรชัย อัศดาชาตรีกุลผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
35. นายพีรวิชญ์ วรรณวิทยาภากรรมการผู้จัดการ  บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด
36. นายภาวิต บุญชละ ​​รองนายกเทศมนตรีตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
37. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท​​รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
38. นายยิ่งศักดิ์ อิศรเสนา ณ อยุธยาเลขานุการ รองประธานกรรมการฝ่ายขายสายงานช่องทางธุรกิจ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
39. แพทย์หญิงรจนา ขอนทองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
40. นายรณชัย จิตรวิเศษ​​ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก
41. นายรังสิต บุญญเศรษฐกุลผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
42. นางสาวรัศมี สืบชมภู​​ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีนเนอร์ยี่ อินโนเวชั่น จำกัด
43. นางรุ่งนภา ทับหนองฮีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
44. นางวนิดา ทาร์ดิเวล​​ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลักซูรี กรุ๊ป จำกัด
45. ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐผู้จัดการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
46. นางสาววิชชุดา มณีณัฏฐกิตติ์ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สมาร์ท ดิจิทัล แมนเนจเม้นท์ จำกัด
47. รศ.ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณรองนายกเทศมนตรีนคร สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่
48. ดร.วิภาวัลย์ วรวรรณปรีชารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
49. นายวิศิษฏ์ เตชาวัฒนากูลกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
50. นายวุฒิชัย  วงค์ปัญโญปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
51. นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
52. นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรีนายกเทศมนตรีเมือง  สำนักงานเทศบาลเมืองกันตัง
53. นายสราวุธ วงศ์ศุภลักษณ์กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบล็ค ฟินิกซ์ จำกัด
54. นายสุประวัติ อยู่พัฒน์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
55. นายสุเมธ จันทร์สมสฤษดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
56. นายสุเมธ รอดรัตน์​​นายกเทศมนตรีตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลสิเกา
57. นางสาวสุวภัทร คำกวนเลขานุการ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด
58. นางสาวแสงเดือน อัศวธีระนันท์ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
59. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย
60. นายอัญชิกา อุทัย​​  เลขานุการ นายกเทศมนตรีนครยะลา สำนักงานเทศบาลนครยะลา
61. นางสาวอิสริยา  บวรเศรษฐวัฒน์กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออล แอดวานซ์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
62. นายเอกกร รัตนเอกกวิน  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ธุรกิจ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
63. ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก  รองอธิการบดี สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post