Digiqole ad

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖

 พิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖
Social sharing
Digiqole ad

อังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลอากาศเอก ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยได้จัดการฝึกอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมฯ ทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้บริหารภาครัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารภาคเอกชน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศในปัจจุบัน ภัยคุกคามความมั่นคงของชาติรูปแบบใหม่ จิตอาสาพระราชทาน งานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ และการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์ การสาธารณกุศลของกองทัพอากาศ ตลอดจนสร้างโอกาสให้กับผู้บริหารระดับสูงได้มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในทางสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

โดยผลการฝึกอบรมฯ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติในด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา ป้องกันเหตุร้ายแรงได้อย่างถูกวิธีและทันสถานการณ์ สามารถเป็นแกนหลักในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนซึ่งจะก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพอากาศ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 

Facebook Comments

Related post