Digiqole ad

“พาณิชย์-DITP”ชี้เป้าผู้ประกอบการไทยขายสินค้าเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์

 “พาณิชย์-DITP”ชี้เป้าผู้ประกอบการไทยขายสินค้าเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์
Social sharing

Digiqole ad

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) สำรวจภาวะประชากรในตลาดฟิลิปปินส์ พบมีอายุน้อยสุดเป็นอันดับ 2 รองจาก สปป.ลาว มีการเติบโตของวัยแรงงานเป็นอันดับ 3 รองจากมาเลเซียและสปป.ลาว ชี้เป็นโอกาส
ในการส่งสินค้าเข้าไปขาย และเข้าไปลงทุน เพื่อใช้แรงงาน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์
เปิดเผยว่า กรมได้มอบนโยบายให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในประเทศต่างๆทำการสำรวจลู่ทางและโอกาสการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศที่ประจำอยู่ ตามนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และให้รายงานผลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้รับรายงานจากนางสาวจันทนา โชติมุณี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ ถึงการเติบโตของประชาชน
วัยแรงงาน และโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปขาย และการเข้าไปลงทุนในฟิลิปปินส์เพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงาน

ทั้งนี้ ทูตพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลประกอบว่า สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคอาเซียน+3 (AMRO) แสดงให้เห็นว่าในปี 2564 อายุมัธยฐาน ของประชากรชาวฟิลิปปินส์อยู่ที่ 24.5 ปี เป็นอายุที่น้อยที่สุดเป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจาก สปป.ลาว 23.8 ปี ขณะที่ประเทศอื่น ๆ มีอายุมัธยฐาน ดังนี้ กัมพูชา 26.5 ปี มาเลเซีย 29.9 ปี เมียนมา 29 ปี อินโดนีเซีย 29.4 ปี บรูไนดารุสซาลาม 31.8 ปี เวียดนาม 32 ปี ไทย 39.3 ปี จีน 37.9 ปี สิงคโปร์ 41.8 ปี เกาหลีใต้ 43.4 ปี ฮ่องกง 44.9 ปี และญี่ปุ่น 48.4 ปี โดย AMRO ยังระบุอีกว่าการเติบโตของประชากรโดยเฉลี่ยของฟิลิปปินส์อยู่ที่ร้อยละ 1.8 มากเป็นอันดับ2ในภูมิภาค รองจากประเทศมาเลเซีย ร้อยละ 1.81 และคาดว่าจํานวนประชากรสูงสุดของฟิลิปปินส์จะเกิดขึ้นภายในปี 2635 (ค.ศ.2092) หลังสุดในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน+3 โดยประเทศที่มีจุดสูงสุดนําโดยญี่ปุ่นในปี 2553 จีนปี 2564 และไทยคาดว่าจะเป็นปี 2573 รวมทั้งได้คาดการณ์ว่า สปป.ลาว และฟิลิปปินส์จะไม่มีจํานวนประชากรลดลงในอีก 40 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังมีอัตราการเติบโตของประชากรวัยทำงานเป็นอันดับ 3 ที่ร้อยละ 2.27 ตามหลังมาเลเซีย ร้อยละ 2.41 และ สปป.ลาว ร้อยละ 2.39 โดยประชากรวัยทํางานหมายถึงผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปี และคาดการณ์ว่าจะเห็นจํานวนประชากรวัยทํางานของฟิลิปปินส์ถึงจุดสูงสุดในปี 2594 หลังสุดในกลุ่มอาเซียน+3 ในขณะที่หลายประเทศมีประชากรวัยทํางานถึงจุดสูงสุดแล้ว ได้แก่ ญี่ปุ่น ปี 2534 จีน 2552 สิงคโปร์ 2553 ฮ่องกง 2554 ไทย 2555 เวียดนาม 2556 เกาหลีใต้ 2558 บรูไนดารุสซาลาม 2561 และมาเลเซีย 2565

นายภูสิตกล่าวว่า ปัจจุบันฟิลิปปินส์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีประชากรอายุยังน้อย โดยมีจํานวนประชากรวัยหนุ่มสาวจํานวนมาก มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 24.5 ปีเท่านั้น และมีการขยายตัวของจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นในอัตราสูงทุกปี โดยฟิลิปปินส์มีประชากรที่อายุต่ำกว่า 15 ปี กว่า 30 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 31 ของจํานวนประชากรทั้งหมด และมีประชากรวัยทํางานที่มีอายุตั้งแต่ 15–64 ปี ประมาณเกือบ 70 ล้านคน หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 64 ของประชากรทั้งหมด และมีอัตราเด็กเกิดใหม่ชาวฟิลิปปินส์ปีละกว่า 1.5–1.6 ล้านคน ในขณะที่หลายประเทศ รวมถึงไทยกําลังเข้าสู่ยุคที่อัตราการเจริญเติบโตของประชากรชะลอตัว และคาดว่าจํานวนประชากรจะลดลงในอนาคต
สำหรับการเติบโตของจํานวนประชากรชาวฟิลิปปินส์และส่วนใหญ่เป็นประชากรอายุน้อย คาดว่า จะส่งผลให้ฟิลิปปินส์ได้รับประโยชน์และมีข้อได้เปรียบสําคัญในเรื่องของภาคแรงงานและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตข้างหน้าในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและเพิ่มกําลังแรงงานสําหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ
และฟิลิปปินส์ยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องศักยภาพของแรงงานที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูง และค่าแรง
ยังค่อนข้างต่ำ รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อธุรกิจทําให้เอื้ออํานวยต่อการลงทุน ทำให้ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่น่าสนใจและมีศักยภาพสําหรับผู้ประกอบการส่งออกของไทย ที่จะส่งออกสินค้าไปขาย และสำหรับผู้ที่สนใจเข้ามาลงทุนในฟิลิปปินส์ในระยะต่อไป

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post