Digiqole ad

พาณิชย์ปล่อยคาราวานสายตรวจสอบคุมเข้มเครื่องชั่งรถยนต์ และเครื่องวัดสินค้าเกษตรในเขตภาคเหนือ

 พาณิชย์ปล่อยคาราวานสายตรวจสอบคุมเข้มเครื่องชั่งรถยนต์ และเครื่องวัดสินค้าเกษตรในเขตภาคเหนือ

พาณิชย์ปล่อยคาราวานสายตรวจสอบคุมเข้มเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตรในเขตภาคเหนือ

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในให้ความสำคัญในการรักษาความเป็นธรรมให้เกษตรกร โดยได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตรของสถานรับซื้อสินค้าเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 ที่มีผลผลิตทางการเกษตรทั้งข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย จะออกสู่ตลาด กรมฯ จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด ออกตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร ของสถานรับซื้อสินค้าเกษตร เพิ่มเติมจากการออกตรวจสอบที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว ในระหว่างวันที่ 16 – 26 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครอบคลุม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งรถยนต์ และเครื่องวัดสินค้าเกษตร และสร้างความเชื่อมั่น ให้กับเกษตรกรว่าจะได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ โดยมีการปล่อยขบวนรถสายตรวจภาคเหนือ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดนครสวรรค์

โดยระหว่างวันที่ 16 – 22 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการตรวจสอบไปแล้วจำนวน 1,079 เครื่อง เป็นเครื่องชั่งรถยนต์ 648 เครื่อง เครื่องวัดความชื้นข้าวโพด 60 เครื่อง เครื่องวัดความชื้นข้าว 235 เครื่อง เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง 126 เครื่อง พบเครื่องชั่งรถยนต์ผิดจำนวน 7 เครื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดได้ดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้เรียบร้อยแล้ว จำนวน 6 เครื่อง และได้ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับอีกจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,000 บาท ฐานไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559

รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจสอบอย่างเข้มข้นกระทรวงพาณิชย์มีความเชื่อมั่นว่าเกษตรกรจะได้รับความเป็นธรรม ในการใช้เครื่องชั่งรถยนต์และเครื่องวัดสินค้าเกษตร หากพบว่าสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรแห่งใดหรือผู้ใดแก้ไขหรือดัดแปลง ส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัด หรือโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องชั่งตวงวัด ในการรับซื้อสินค้าเกษตรให้มีความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท ทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้เครื่องชั่งและเครื่องวัดที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1569 สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทั่วประเทศ

Advertisement
Facebook Comments

Related post