Digiqole ad

พัฒนาสถาบันดูแลผู้สูงอายุ รองรับการเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน

 พัฒนาสถาบันดูแลผู้สูงอายุ รองรับการเพิ่มขึ้นกว่า 12 ล้านคน
Social sharing
Digiqole ad

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมขับเคลื่อนความรู้วิชาการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ พร้อมแนะนำบุตร -หลาน ดูแลผู้สูงอายุให้เหมาะสม โดยส่งเสริมให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย และ สังคมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้สูงวัยโดยไม่ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่ในบ้านเพียงลำพัง พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำในด้านของการดูแลผู้สูงอายุ นำศาสตร์การแพทย์หลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านของสุขภาพและการดำเนินชีวิต

ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ในปี 2565 ที่พบสถิติมีผู้สูงอายุ 60 ปี จำนวน 12,116,199 คน จากประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 18.3   โดยผู้สูงอายุถือเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลง และ เริ่มมีการถดถอยทั้งร่างกายและจิตใจ บางคนอาจมีโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลและรักษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้ข้อมูลว่าการดูแลผู้สูงอายุ คือการทำให้ผู้สูงอายุดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอิสระ และมีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยพึ่งพาผู้อื่นน้อยที่สุด ถึงแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยหรือมีโรคประจำตัวอยู่ก็ตาม ทั้งนี้พบว่าผู้สูงอายุบางคนอาจไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยหลังเกษียณ และอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ซึ่งการดูแลผู้สูงวัยจำเป็นต้องทำให้ ผู้สูงอายุ เกิดแรงจูงใจในการดูแลตนเองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งหมายถึงต้องมีสุขภาพกายที่ดี สุขภาพจิตที่ดี สุขภาพทางสังคมที่ดี และสุขภาพทางปัญญาที่ดี

โดยการเข้าสู่วัยสูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวคิดพฤฒพลัง (Active Ageing) จำเป็นต้องมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย ทั้งอาคารสถานที่ที่ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการเคลื่อนไหวของช่วงวัยที่การเสื่อมถอยของร่างกาย ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ และทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วยังช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกอบอุ่นและมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย  ขณะเดียวกันยังควรส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพื่อช่วยป้องกันความโดดเดี่ยว การแยกตัวรวมทั้งความเหงาซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ

“การดูแลผู้สูงอายุเหมือนการดูแลญาติผู้ใหญ่ ช่วยทำให้ผู้สูงวัยลดความเหงาได้ ซึ่งผู้สูงอายุบางคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ หรือ ปัญหาเรื่องจิตใจจำเป็นต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาดูแล ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจึงมีบทาทสำคัญในการสร้างสังคมที่มีคุณภาพให้กับผู้สูงอายุที่จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ

 แต่ก็ต้องยอมรับว่าการนำผู้สูงอายุเข้าไปดูแลในศูนย์ดุแลต่างๆอาจจะไม่ตรงกับทัศคติ และ ค่านิยมในสังคมไทยที่อยากจะดูแลพ่อ แม่ด้วยตนเอง ซึ่งกรอบความคิดดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคในการทำให้ผู้สูงอายุได้เข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

โดยที่ผ่านมาตนเองเคยเจอกับผู้สูงอายุที่เคยมาเข้ารับบริการที่ศูนย์ แต่ลูก หลานขอนำกลับไปอยู่ที่บ้าน แต่เมื่อกลับไปแล้วต้องอยู่คนเดียวในช่วงกลางวัน เนื่องจากบุตรหลานต้องออกไปทำงาน ทำภารกิจ  ปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นผู้สูงอายุได้เกิดอุบติเหตุล้มอย่างรุนแรงในบ้านจนสะโพกหัก  ซึ่งเหตุการณ์เกิดตั้งแต่ช่วงเช้าแต่กว่าจะมีคนมาเจอก็ตกเย็น  นั่นกลายเป็นเหตุผลให้ผู้สูงอายุคนนั้น ตัดสินใจกลับมาที่ศูนย์ฯอีกครั้ง”

ผศ.ดร.สุจิตรา  กล่าวว่าสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีเป้าหมายในการร่วมขับเคลื่อนความรู้วิชาการเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพเป็นผู้นำในด้านของการดูแลผู้สูงอายุ นำศาสตร์การแพทย์หลากหลายแขนงมาปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในด้านของสุขภาพและการดำเนินชีวิต

เนื่องจากผู้สูงอายุมีปัญหาและความต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจึงได้มีการกำหนดรูปแบบการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับช่วงวัยและการดูแลต่อเนื่อง  เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการเฝ้าระวังและค้นหาโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก วิเคราะห์สุขภาพและความต้องการตามช่วงวัยเพื่อการบริการในเชิงรุกและกำหนดแนวทางการดูแลในช่วงก่อนถึงวัยสูงอายุ ครอบคลุมไปถึงเวชศาสตร์ชะลอวัยและการคืนความอ่อนเยาว์ โดยให้บริการทางการแพทย์ผสมผสานทั้งการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ รวมไปถึงบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับบุคคลทั่วไป โดยยึดนโยบายเอตทัคคะ คือ มุ่งสู่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุในระดับสากล

สำหรับสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปัจจุบันเปิดให้บริการในส่วนพำนักระยะยาว เน้นการส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีทักษะทางร่างกาย ทักษะทางสังคม และมีสุขภาพจิตดี เพื่อให้ผู้สูงวัยเป็น Active aging มีกิจกรรมที่ออกแบบรายบุคคลและกิจกรรมกลุ่มที่ออกแบบโดยทีมสหวิชาชีพ  ขณะเดียวกันยังเปิดเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายสาขา โดยเปิดให้บริการเน้นการใช้การแพทย์ผสมผสาน ทั้งแผนปัจจุบัน แผนไทย แผนจีน และยังมีการเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุและหลักสูตรด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของศูนย์ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้โดยใช้การแพทย์ผสมผสานในการดูแลสุขภาพ

กำลังขยายการให้บริการส่วนพำนักระยะยาวเพิ่มจากเดิม 22 เตียง เป็น 50 เตียงในปี 2566 ขอเชิญผู้ที่สนใจฝากผู้สูงอายุให้เปิดรับสังคมใหม่ โดยมีการดูแลจากสหวิชาชีพ เพื่อให้ผู้สูงวัยอยู่อย่างมีความสุข มีกิจกรรมคลายเหงา สามารถติดต่อ

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ.สมุทรสงคราม

เบอร์โทรศัพท์ 034-766-476 , 034-766-477

Facebook Comments

Related post