Digiqole ad

“พัชรี อาระยะกุล” ปลัด พม. นำคณะข้าราชการจิตอาสา เดินหน้าช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2565

 “พัชรี อาระยะกุล” ปลัด พม. นำคณะข้าราชการจิตอาสา เดินหน้าช่วยกลุ่มเปราะบางในชุมชน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2565
Social sharing
Digiqole ad

วันนี้ (5 เม.ย. 65) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พม.จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง” เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 จากนั้น นำคณะผู้บริหารและข้าราชการจากสำนักงานปลัดกระทรวง พม. และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) รวมทั้ง อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ณ ที่ทำการชุมชนร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

นางพัชรี กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน ซึ่งข้าราชการต้องตระหนักเสมอว่า ตนเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี มีบทบาทหน้าที่สำคัญในฐานะผู้ขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ ดังนั้น ข้าราชการจึงต้องมีความรู้ในหน้าที่รับผิดชอบของตน พร้อมทั้งยึดมั่นในจริยธรรม มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ ย่อมจะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้จัดกิจกรรม “พม.จิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง” เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 เพื่อให้ข้าราชการกระทรวง พม. ได้ระลึกถึงบทบาทหน้าที่สำคัญในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคมและสถานการณ์โควิด – 19 ตลอดจนการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย จิตอาสา และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ซึ่งวันนี้ กระทรวง พม. โดยสำนักงานปลัดกระทรวง พม. และกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมกับ อพม. ลงพื้นที่ชุมชน จำนวน 7 ชุมชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ได้แก่ ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนวัดปรุณาวาส ชุมชนสุพจน์ ชุมชนร่วมเกื้อ ชุมชนสินพัฒนาธานี ชุมชนซอยยายหนู และชุมชนปลายหมู่ 13 เพื่อเยี่ยมครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม ชุมชนละ 5 ครอบครัว รวมทั้งสิ้น 35 ครอบครัว พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอยืนยันว่า กลุ่มเปราะบางที่เราดูแลทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และพ่อ-แม่ เลี้ยงเดี่ยว เรามีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งเราดูแลแบบครอบครัว มีการจัดทำสมุดพกครอบครัวเพื่อดูแล 5 มิติ ได้แก่ มิติด้านที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุและคนพิการ มิติด้านการเข้าถึงสิทธิเบื้องต้นที่ควรได้รับจากภาครัฐ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านการศึกษาของเด็กในครอบครัว และมิติด้านอาชีพและรายได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเราจะดูว่าอาชีพของคนในครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือไม่ หากไม่พอ เราจะแนะนำหรือสอนทักษะด้านอาชีพที่ตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 

Facebook Comments

Related post