Digiqole ad

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร CDA #2

 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร CDA #2
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เดินหน้าเพิ่มทักษะผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร รุ่น 2 (Chief of Digital AGRO Business – CDA#2) โดยเปิดโอกาสให้ผู้นำเกษตรได้นำเสนอโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร พร้อมได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร จำนวน 59 คน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ดีป้า มีภารกิจหลักในการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในภาพใหญ่ระดับประเทศ
ซึ่งหลักสูตรพัฒนาบุคลากร หรือ Human Capital ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระบบเศรษฐกิจและสังคม องค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ต้องปรับตัวอย่างฉับพลัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึง New Normal ที่จะพลิกโฉมการดำเนินธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะถูกนำมาประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและภาคธุรกิจของประเทศ ให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สำหรับ หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) ที่ ดีป้า ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 มีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนด้านธุรกิจเกษตรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยดีป้า มุ่งเป้าพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรภาคธุรกิจเกษตรในทุกมิติ เน้นต่อยอดองค์ความรู้ การบริการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการพัฒนาภาคธุรกิจเกษตรของประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรในวันนี้ ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอผลงาน ภายใต้แนวคิด การใช้ Digital Technologies มาช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมภาคเกษตรในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เริ่มที่ผลงาน Digital for Upstream Agro Business (DU) : โครงการที่ใช้ Digital Technologies ช่วยพัฒนาให้ภาคเกษตร (ต้นน้ำ) , Digital for Midstream Agro Business (D-Mid) : โครงการที่ใช้ Digital Technologies ช่วยพัฒนาให้ภาคการผลิตเกษตรหรือเกษตรแปรรูป (กลางน้ำ) , Digital Manpower (DM) : โครงการที่ช่วยพัฒนาให้เกษตรกรมี Digital skills เพื่อนำไปช่วยในการทำงาน ปิดท้ายด้วยผลงาน Digital for Downstream Agro Business (DD) : โครงการที่ใช้ Digital Technologies ช่วยด้านการขาย หรือการตลาดให้ผลผลิตการเกษตร หรือเกษตรแปรรูป (ปลายน้ำ) เป็นที่ต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยทุกผลงานมุ่งหวังช่วยลดรายจ่าย และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร

นอกจากนี้ ภายในงานผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน เกือบ 30 ท่าน อาทิ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม, อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย, สมคิด จันทมฤก, นิยม สองแก้ว, ประสพ เรียงเงิน, ดาเรศร์ กิตติโยภาส, เกศรา มัญชุศรี, สฤษดิ์วิฑูรย์ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี, พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา, ผศ.ดร.จิระเสกข์ ตรีเมธสุนทร, กำพล โชคสุนทสุทธิ์, ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์, ธนาวุฑ เอื้อละพันธ์, ละเอียด โควาวิสารัช, โอม ศิวะดิตถ์, เลิศรัตน์ รตะนานุกูล, ณัฐพล วิมลเฉลา เพื่อนำแนวคิดไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post