Digiqole ad

“พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์”เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ คนดีที่โลกต้องการ รางวัล “จตุรงค์” ประจำปี พ.ศ.2565

 “พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์”เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ คนดีที่โลกต้องการ รางวัล “จตุรงค์” ประจำปี พ.ศ.2565
Social sharing
Digiqole ad

พล.ต. ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบรางวัลและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณ ทรัพย์แผ่นดิน ๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์ เสริมสร้างคุณค่านิยม 12 ประการ คนดีที่โลกต้องการ รางวัล “จตุรงค์” ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ องค์กร บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เข้าร่วมรับรางวัลอันทรงเกียรติ ดังกล่าว ณ ห้องดอนเมือง บอลรูม โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ดร.อ๊อด โพธิ์เงิน ประธานที่ปรึกษาคณะทำงาน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายก /ผู้บริหาร บริษัท J.K.ASIA ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ข้าวตราใบเงิน และวัสดุอินทรีย์ ปรับปรุงดิน “ต้าถง”ได้เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ ปูชนียบุคคลแห่งชาติ รางวัล “จตุรงค์”สาขา การปกครองท้องถิ่นดีเด่น พร้อมด้วย นายสุชาติ จันทะเสน ได้เข้ารับรางวัล “จตุรงค์”สาขา บริหารธุรกิจดีเด่น อีกด้วย

สำหรับโครงการกิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างเชิดชูเกียรติคุณ ทรัพย์แผ่นดิน ๙ ศิระกราน พระภูบาลนวมินทร์ เสริมสร้างคุณค่านิยม 12 ประการ คนดีที่โลกต้องการ รางวัล “จตุรงค์” ประจำปี พ.ศ.2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าได้สร้างคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติบ้านเมือง หรือในส่วนการเป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีงาม ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ประชาชนทุกผู้นาม ที่จะต้องกระทำและเสริมสร้างกันอย่างต่อเนื่อง เพราะการพัฒนายึด “คน”เป็นศูนย์กลางพัฒนาเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมให้ครอบคลุมมิติต่างๆในการแก้ไขปัญหาและเป็นประโยชน์สุขแก่คนในสังคม ทั้งด้านสุขภาพอนามัยการศึกษา การงานอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมของชาติ รวมถึงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม การบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยบูรณาการทั้งภาคองค์กรรัฐ องค์กรเอกชน หน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ทั้งชุมชนและประชาชนเพื่อผนึกกำลังร่วมกับพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยมุ่งความสุข ของบุคคล ทั้งทางวัตถุสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมการพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อปฏิบัติและสนองตามรอยพระราชดำริในการสร้างจิตสำนึกแก่บุคคลที่ จะเป็นกำลังสำคัญร่วมพัฒนาคนและสังคมไทยเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติสู่อนาคตที่เจริญอย่างยั่งยืนและสงบสุข โครงการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทรงวิทยาคุณผู้มีความรู้ ความสามารถและ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถเป็นเลิศ ทั้งด้านวิทยาการ วิชางานและวิชาคน มีความรู้ ความสามารถบริหารจัดการและการพัฒนาตนเอง และองค์กร เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ กำลังใจ และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ “ปูชนียบุคคลแห่งชาติ” แก่บุคคลในสาขาต่างๆและรวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณอันก่อประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติยกย่องบุคคลเพื่อสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทยที่ทรงคุณค่าขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้าง เกียรติคุณยกย่อง วิทยฐานะบุคคลต่าง ๆ เพื่อเป็นเกียรติคุณประวัติเชิดชูประกาศเกียรติเป็น ปูชนียบุคคลแห่งชาติ ต่อไป

Facebook Comments

Related post