Digiqole ad

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41

 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41
Social sharing
Digiqole ad

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 41 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ

พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี มอบให้มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการนำเยาวชน จากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการมาแล้ว 19 ปี ติดต่อกันจำนวน 40 รุ่น มีเยาวชนที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มาแล้วจำนวน 9,625 คน และมีครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นละ 160 ครอบครัว

ในปีนี้ โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ดำเนินการจัดกิจกรรม รุ่นที่ 41 ระหว่างวันที่ 1 – 27 ตุลาคม 2566 มีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 320 คน กล่าวคือ เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 221 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 98 คน และเยาวชนที่นับถือศาสนาคริสต์ จำนวน 1 คน โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์ทักษะอาชีพ และการพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง เยาวชนเมื่อผ่านโครงการฯ ได้พัฒนาทัศนคติแนวคิดสู่การพัฒนาตนเองและครอบครัว เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาสาธารณประโยชน์

นอกจากนั้นเครือข่ายเยาวชนได้รวมตัวกันเป็นสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ และชมรมเยาวชน สานใจไทย สู่ใจใต้ 5 จังหวัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันกับภาครัฐ ภาคศาสนิก และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาสังคม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความสงบร่มเย็นสมานฉันท์ต่อไป​

 

 

Facebook Comments

Related post