Digiqole ad

พฤกษาผนึกธุรกิจใหม่ตอกย้ำพันธกิจมุ่งพัฒนานวัตกรรมการอยู่อาศัย

 พฤกษาผนึกธุรกิจใหม่ตอกย้ำพันธกิจมุ่งพัฒนานวัตกรรมการอยู่อาศัย
Social sharing

พฤกษา ตอกย้ำพันธกิจมุ่งสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน เดินหน้าตามแผนกลยุทธ์การลงทุนในครึ่งปีหลัง 2565 แตกไลน์
ธุรกิจใหม่ ตั้งบริษัทร่วมทุนให้บริการด้านโซลาร์เซลล์ พร้อมสานต่อพันธกิจด้านสุขภาพเปิดบริการ “วิมุต เวลเนส” แห่งแรก
ในชุมชนพฤกษา อเวนิว ย่านบางนา-วงแหวน ต่อยอดพันธกิจด้านนวัตกรรมเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด ผ่านการลงทุน
ร่วมในสตาร์ทอัพด้านพร็อพเทคและเฮลท์เทค ที่มีศักยภาพสูง ทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้ Corporate Venture Capital (
CVC) นอกจากนี้ยังขยายการลงทุนจากคอนเนคชั่นที่แข็งแกร่งกับบริษัทที่ลงทุนในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) อย่างต่อ
เนื่อง

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เผยถึงผลประกอบการของ
บริษัทในไตรมาส 2 ปี 2565 มีรายได้รวมที่ 5,389 ล้านบาท อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นที่ 31.0% และมีกำไรสุทธิที่ 430 ล้าน
บาท ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อีกทั้งสามารถรักษาสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งได้เป็นอย่างดี โดยมีอัตราหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อทุนต่ำ (Net Gearing Ratio) ที่ 0.39 เท่า ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มียอดขาย (Presale) อยู่ที่ 6,342
ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อน 19% และยอดโอน (Revenue) รวม 5,101 ล้านบาท ทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีขึ้นที่ 32.4 %
และรายงานกำไรสุทธิอยู่ที่ 527 ล้านบาท เปิดโครงการในครึ่งปีแรก 8 โครงการ มูลค่ารวม 3,627 ล้านบาท และจากผลการ
ดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก พฤกษาจึงได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอัตรา
หุ้นละ 0.31 บาท สำหรับในครึ่งปีหลัง 2565 มีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮาส์ 15 โครงการ
บ้านเดี่ยว 5 โครงการ และ คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่ารวม 12,700 ล้านบาท

โดยพฤกษามุ่งดำเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด “พฤกษา…ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต Tomorrow.
Reimagined.” ให้ความสำคัญต่อ 3 แกนหลักที่เปลี่ยนแปลงตามเมกะเทรนด์โลก ได้แก่ เทรนด์วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง (lifestyle
Disruption) เทรนด์ความใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health & Wellness) และการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) โดยวางกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นโมเดลธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ล่าสุดได้จับมือร่วมกับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท ปัน นิวเอนเนอจี จำกัด” สัดส่วนการถือหุ้น 50:50 ความร่วมมือกับกันกุล
เอ็นจิเนียริ่งในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดและสร้างจุดแข็งใหม่สำหรับโครงการของพฤกษา โดยมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
จำหน่ายและติดตั้ง Solar Roof มูลค่าโครงการร่วม 1,500 ล้านบาท ทั้งการขายติดตั้งแบบเบ็ดเสร็จ ( EPC) และการซื้อขาย
พลังงานแสงอาทิตย์ มีผลตอบแทนส่วนลดค่าไฟในระยะยาว (PPA) เพื่อช่วยลูกค้าลดเงินลงทุน และได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
สะอาด โดยมีการคิดค่าไฟฟ้าที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าได้ด้วย

สามารถให้บริการลูกค้าได้กว่า 12,500 ครัวเรือน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 126,000 ตัน ภายในระยะ
เวลา 5 ปี นอกจากนี้ยังมีแผนทดลองโมเดลหมู่บ้านที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงการขยายสู่ธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีจัดเก็บพลังงานในอนาคตอีกด้วย ถือเป็นการสร้างประโยชน์ต่อลูกบ้านในการประหยัดค่าไฟฟ้าและช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมในระยะยาว

ด้านพันธกิจว่าด้วยเรื่องสุขภาพ (Health & Wellness) นายอุเทน เผยว่า โรงพยาบาลวิมุตผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบัน
รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) HA ขั้นที่2 โดยในไตรมาส 2 ปี 2565 มีรายได้ส่วนโรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน
203 ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสก่อน 26% นอกเหนือจากบริการในโรงพยาบาลที่ได้ทีมแพทย์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง
เพิ่มขึ้นหลายศูนย์ วิมุตยังขยายบริการไปนอกโรงพยาบาล เพื่อช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพของคนไทย โดยใช้เงินลงทุน 90
ล้านบาท ในการสร้างศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพสำหรับครอบครัวและผู้สูงอายุ “วิมุต เวลเนส” แห่งแรก เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่
12 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ด้วยแนวคิดของ “อยู่ดี มีสุข” (Live Well, Stay Well) เป็นจุดเริ่มต้นของการมีชีวิตที่ดีทั้งในวันนี้
และอนาคต พฤกษาจึงได้นำ วิมุต เวลเนส มาร่วมในการพัฒนาพฤกษา อเวนิว บางนา วงแหวน พัฒนาที่อยู่อาศัยตั้งแต่การออก
แบบบ้านให้เป็นบ้านเพื่อสุขภาพ (Healthy Home) สำหรับทุกวัย ไปจนถึงให้บริการดูแลสุขภาพถึงบ้านด้วยแพทย์เฉพาะทาง
รวมทั้งบริการผ่านระบบออนไลน์ (Telemedicine) เพื่อจะสร้างโครงการให้เป็นชุมชนสุขภาพดี (Wellness Living Community)
อย่างครบวงจรแห่งแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์

วิมุต เวลเนสแห่งนี้ให้บริการในรูปแบบโรงพยาบาลกายภาพบำบัด บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป เจาะเลือด ตรวจสุขภาพ ฉีด
วัคซีน กายภาพบำบัด ธาราบำบัด มีบริการดูแลผู้สูงอายุ รายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์โรคหัวใจ และสหสาขาวิชาชีพ 24 ชั่วโมง ถือเป็นการลงทุนต่อยอดบริการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์การเข้าถึงบริการ
สุขภาพตั้งแต่อยู่ที่บ้าน ทำให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการ และชุมชนใกล้เคียงอุ่นใจ เพราะมีโรงพยาบาลอยู่ใกล้แค่เอื้อม เป็นอีกหนึ่ง
สเต็ปที่เข้ามาเติมเต็มโมเดลการพัฒนาบ้านสุขภาพดีของพฤกษาที่มุ่งผสานความแข็งแกร่งจาก 2 ธุรกิจได้แก่ เรียลเอสเตท และ
เฮลท์แคร์

นายอุเทน กล่าวปิดท้ายว่า ด้านเทรนด์การอยู่อาศัยภายใต้ไลฟ์สไตล์ใหม่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตคนอย่างเห็นได้ชัด
พฤกษาจึงให้ความสำคัญกับพันธกิจด้านนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตและการมีสุขภาพดี ที่ผ่านมาได้ร่วมลงทุนในธุรกิจสตาร์
ทอัพไทยด้าน Prop Tech และ Health Tech ผ่านโครงการการลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพ ( Corporate Venture) โดยในครึ่งปีแรก
ได้ลงทุนใน “ Naluri (นัลลูรี่)“ ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพดิจิทัล (Digital Preventive Wellness ) เฮลท์เทคจากมาเลเซีย และ“AMILI” บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลชีพในระบบทางเดินอาหารที่มีความแม่นยำแห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้จากสิงคโปร์

ซึ่งทั้งหมดนี้คือการดำเนินงานของกลุ่มพฤกษาที่เน้นการขยายโอกาสในธุรกิจใหม่โดยใช้กลยุทธ์การผนึกพลังร่วมกับพันธมิตร
ภายในและภายนอก ก่อเกิดการต่อยอดธุรกิจและบริการใหม่ที่สามารถส่งเสริมการใช้ชีวิตและพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยดีที่สุด
ให้กับคนไทยทุกคน

Facebook Comments

Related post