Digiqole ad

พระเทศน์นวโกวาท

 พระเทศน์นวโกวาท
Social sharing

Digiqole ad

ทนายนิวัติ แก้วล้วน อดีตเลขาธิการสภาทนายความ (2546-2559)ยุคท่านเดชอุดม ไกรฤทธิ์ อดีตนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์3สมัย(2546-2559)เป็นประธานสภาทนายความ ปัจจุบันทนายนิวัติ ยังสนุกสนาน(หนุกหนาน-คำนิวัติชอบเขียน)กับตอบปัญหากฎหมาย ผ่านรายการสายด่วนรัฐสภา ประจำสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ทั้งเป็นยอดนิยมรายการหนึ่ง เปิดติดตามได้ทุกวันพฤหัสบดี
ท่านทนายนิวัติปรารภเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ เทศน์หรือแสดงธรรม ได้เพียงระดับนวโกวาท น่าจะหมายความว่า ธรรมที่แสดงเป็นระดับพื้นฐานทั่วไป เรื่องทำบุญ อานิสงส์บุญ นรกสวรรค์ เป็นพื้นฐาน
คำว่า”นวโกวาท”ได้แก่ หนังสือที่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญานวโรรส นิพนธ์ ใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นตรี อันเป็นหลักสูตรชั้นต้น ของนักธรรมสำรับภิกษุสามเณร มีชั้นสูงไปคือ นักธรรมชั้นโทและเอก ตามลำดับ
เนื้อหานวโกวาท แยกเป็น2เรื่องใหญ่ คือวินัยของภิกษุ227 ข้อ กับหัวข้อธรรมอีกหลายหมวด รวมทั้งคิหิปฏิบัติ หน้าที่อุบาสกอุบาสิกา ชาวพุทธควรมีควรทำ นวโกวาทนี้ นักเรียนนักธรรมตรี ต้องท่องจำให้ขึ้นใจทั้งหมด เพื่อนำไปอธิบายคำถาม สอบเลื่อนชั้นไปเรียนชั้นอื่น ต่อไป
พระเทศน์ได้แต่ระดับนวโกวาท จะเรียกว่า สอนได้ระดับชั้นตรี ถ้าจะหมายถึงผู้ฟัง คงเป็นชาวบ้านธรรมดา ฟังเอาบุญ ปราชญ์บัณฑิตคงไม่ฟัง
การฟังธรรมะ ในมงคล38ประการ ท่านเขียนให้พระสวด ว่า “กาเลนะ ธัมมัจสากัจฉา เอตัมมังคละมุตตะมัง” มงคลข้อที่26 หมายความว่าฟังธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด มีคำอธิบายมงคลสูตร รจนาโดยพระสิริมังคลาจารย์ บัณฑิตแห่งล้านนา เนื้อหาพร้อมนิทานประกอบ ทั้ง38 ประการ เป็นหลักสูตรบาลี เปรียญธรรม4และ5 ประโยค ของคณะสงฆ์ไทย ปัจจุบันนี้
ครั้งที่พระพุทธเจ้าเผยแผ่ธรรม เป็นยุครุ่งเรืองของศาสนาพราหมณ์ ครูทั้ง6 อันประกอบด้วย ท่านปูรณกัสสปะ โมคขลิโกสาร อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจานะ สัญชัญเวลัฏฐบุตร นิครนถ์นาถบุตร มีลูกศิษย์คลุมชมพูทวีป พระพุทธองค์แสดงธรรม เป็นธรรมีกถา สารสำคัญ เรื่องทานและอานิสงส์ทาน ศีลและอานิสงส์ สวรรค์ทั้งนรกด้วย สุดท้ายเป็นอานิสงส์เหนือกว่าศาสนาใดๆ เหนือกว่าครูทั้ง6 ในชมพูทวีป ได้แก่อานิสงส์การออกจากกาม
ท่านทนายนิวัติ เมื่อครั้งเป็นนักศึกษา เป็นประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นนักโต้วาที เทียบหน้าที่กับครูทั้ง6 ที่กล่าวถึง เป็นนักเผยแผ่คำสอน แบบโต้กัน พระพุทธเจ้าเจ้าท่านไม่เว้นโต้ตอบศาสดาทั้งหลาย เช่นกัน
ทรงหวังศิษย์ให้เขาพัฒนาตน ไปสู่ความเป็นมนุษย์สมบูรณ์ ตามความสามารถ เป้าหมายคือนิพพาน
เทศน์ระดับนวโกวาท เป็นการเปิดใจผู้ฟัง เหมือนกับเวลานักพูดเปิดใจผู้ฟัง ให้สนใจเนื้อหาที่จะพูด แต่พัฒนาสอนหรือเทศน์แบบนี้ มาช้าจนจะล้าสมัย ทั้งๆที่พระไทย มีและใช้โซเชียนมีเดียเป็น อาจมากกว่าชาวบ้านเสียอีก
ตลาดบริโภคนิยม ดึงมหา9ประโยค อย่าง”แพรรี่” ไพรวัลย์ วรรณบุตร ไป เป็นนักธุรกิจสื่อ สมควรทบทวน คำชี้แนะเทศน์นวโกวาท ทนายนิวัติ น่าจะดี

Facebook Comments


Social sharing

Related post