Digiqole ad

พระกรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือปวงประชาและสรรพสัตว์

 พระกรุณาธิคุณด้านการแพทย์และสาธารณสุข      เพื่อช่วยเหลือปวงประชาและสรรพสัตว์
Social sharing
Digiqole ad

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่น ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนชาวไทย รวมถึงสัตว์เลี้ยงที่มีความใกล้ชิดกับคนได้เข้าถึงการรักษา และการบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อตรวจรักษาสุขภาพของประชาชน และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า      ณ สนามกีฬาราชนาวี กม.5 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

โอกาสนี้ ได้พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ (สำหรับสุนัขและแมว) จำนวน 100 โด๊ส แก่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมพระราชทานอาหารสุนัข จำนวน 100 กระสอบ แก่พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์                     ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สำหรับนำไปดูแลสุนัข ภายในศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในการนี้ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตร และทรงเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาพยาบาล การให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพทั่วไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก โดยวันนี้มีประชาชนเข้ามารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 173 คน ปัญหาสุขภาพที่พบ อาทิ   โรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ  โรคผิวหนัง  โรคประสาท โรคจักษุและ โรคทางเดินหายใจ เป็นต้น

พร้อมกันนี้  ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์  และทรงเยี่ยมประชาชนที่นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ  จากนั้นทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขเพศผู้จำนวน  2 ตัว และทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข จำนวน 12 ตัว เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ของประชากรสุนัขจรจัดในพื้นที่ ในการนี้ ทรงวางยาสลบให้กับสุนัขแต่ละตัว และทรงติดตามสัญญาณชีพของสุนัข ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิด ผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขระหว่างการผ่าตัด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

สำหรับวันนี้ มีประชาชนในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดข้างเคียงได้ให้ความสำคัญของมหันตภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า ต่างทยอยเดินทางเข้ามาขอรับบริการ ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นจำนวนมาก โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน 203   ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมทั้งสิ้น 181 ตัว

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์นับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญในการรณรงค์ขับเคลื่อนในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี                                คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  ผ่านกิจกรรมหลักต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไปของสัตว์ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว  รวมถึงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก ภายหลังที่ได้ดำเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันระหว่างสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนองพระปณิธานฯ ในการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญ คือ ไม่มีคนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประชาชนชาวไทย และสรรพชีวิตทั้งหลายภายใต้ร่มพระบารมี

Facebook Comments

Related post