Digiqole ad

พรรคเพื่อไทยเข้าใจในเจตนารมย์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน

 พรรคเพื่อไทยเข้าใจในเจตนารมย์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน
Social sharing

Digiqole ad
นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ท่าทีของพรรคเพื่อไทย เกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. … ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรมควบคุมโรค ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ 12-29 กุมภาพันธ์ 2567 มีสาระสำคัญ 8 ด้าน สาระสำคัญในข้อ 3, 4 และ 5 คือ กำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปภาพ 4 สี 9 แบบ สับเปลี่ยนกันไปตามลำดับในอัตรา 1 แบบ ต่อ 1,000 ภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเหมือนรูปผลกระทบบนซองบุหรี่
.
พรรคเพื่อไทยเข้าใจในเจตนารมย์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันก็ควรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ในการสร้างรายได้ ขยายโอกาส นำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วย สอดคล้องกับนโยบายสุราประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทย ที่สืบทอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post