Digiqole ad

พม. โดย พส. เดินหน้าเร่งสร้างเครือข่าย อพม. สู่พลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการถอนสภาพนิคม

 พม. โดย พส. เดินหน้าเร่งสร้างเครือข่าย อพม. สู่พลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการถอนสภาพนิคม
Social sharing
Digiqole ad

นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมเครือข่าย อพม. ใหม่ และสร้างความรู้ความเข้าใจ อพม. สู่เป้าหมายการถอนสภาพนิคม ณ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมฯบางระกำ เป็นประธานเปิดงาน มีหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน One Home กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ในการนี้ ยังได้รับเกียรติจากทนายลาภิศ พระภูจำนงค์ ที่ปรึกษาและผู้ประสานงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.) ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานตลอดจนระเบียบ/กฏหมายที่ทุกคนควรรู้ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากอาจารย์วราภรณ์ พันธุ์พลสิทธิ์ มาเป็นวิทยากรปลูกฝังแนวคิดอุดมการณ์ อพม. สร้างความตื่นตัวให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ตลอดจนสมาชิกนิคมในพื้นที่ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จำนวน 55 คนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้มีความเข้าใจตระหนักรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ราษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่นิคมฯ ทราบต่อไป

ผู้ปกครองนิคมฯ บางระกำ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการขานรับนโยบาย นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ในการสร้างและส่งเสริมเครือข่าย อพม.ให้มีครอบคลุมทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นพลังสำคัญของกระทรวง พม. ในการเข้าถึงประชาขนตลอดจนให้ความช่วยเหลือดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัยที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ได้อย่างทั่วประเทศ สำหรับการจัดสรรที่ดินทำกินทางการเกษตรให้กับราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีรายได้เลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเป็นภารกิจของนิคมสร้างตนเอง ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของ พม. ภายใต้สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ที่มีขั้นตอนกระบวนการค่อนข้างซับซ้อน ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจจึงยังไม่ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) ทำให้การถอนสภาพนิคมฯ ยังไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จำเป็นต้องใช้พลังเครือข่าย อพม. ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนในการเข้าถึงชุมชนและส่งต่อความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชนต่อไป

สุดท้ายนี้ ผู้ปกครองนิคมฯ บางระกำ ได้ฝากให้ อพม.ทุกคนร่วมป้องกัน เฝ้าระวังปัญหาทางสังคมในพื้นที่ และเป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข่าวสารกระบวนการทำงานของนิคมฯ สู่แผนการถอนสภาพต่อไป ตลอดจนฝากความห่วงใยประชาชน หากประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม สามารถโทรแจ้ง สายด่วน พม. 1300 ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือทุกปัญหา 24 ชั่วโมง

Facebook Comments

Related post