Digiqole ad

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเรือนจำ

 พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง”  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเรือนจำ
Social sharing
Digiqole ad

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้า “เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง”  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุในเรือนจำ

วันนี้ (8 มีนาคม 2566) เวลา 13.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางร่วมกับเรือนจำกลางลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง
นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยการนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุ ประกอบกับแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ ระยะที่ 3 ซึ่งเน้นแผนบูรณาการรองรับทั้งมิติคนก่อนวัยสูงอายุที่ต้องการความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการก้าวสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุ พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมกับเรือนจำกลางลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้บูรณาการขับเคลื่อนการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณค่า ส่งเสริมการเรียนรู้การสร้างรายได้และประกอบอาชีพที่เหมาะสม โดยเชื่อมประสบการณ์ของผู้สูงอายุ และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิต โดยทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างผ่านกระบวนการกลุ่ม โดยการเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้กำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ประกอบด้วย วิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต รวมทั้งตรงกับความต้องของผู้สูงอายุในเรือนจำกลางลำปาง และมีความเหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมเรียน จำนวน 60 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุในเรือนจำกลาง สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้ตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของตนเอง อีกทั้ง สามารถเตรียมตัวเองเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

Facebook Comments

Related post