Digiqole ad

พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

 พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ เดินหน้าเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕
Social sharing
Digiqole ad

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พัฒนาแนวทางการดำเนินงาน และเสริมพลังกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมสูงวัยเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของจำนวนประชากรทั้งหมด สัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าประชากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้พัฒนาศักยภาพของ อพม. ให้มีความเชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ หรือ “อพม.ส.” เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการชี้เป้า เฝ้าระวัง ป้องกัน ดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการทำจิตอาสาเพื่อสังคม โดยมี อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ทั่วประเทศ
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานผู้ได้รับรางวัล อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ข้อคิดและหลักการทำงาน “พลังอาสา พัฒนาสังคมสูงอายุ” พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ อพม. (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ)” โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่

Facebook Comments

Related post