Digiqole ad

พม. เร่งสร้างเครือข่าย อพม.ใหม่จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting รุกลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

 พม. เร่งสร้างเครือข่าย อพม.ใหม่จังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting รุกลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
Social sharing

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.พิษณุโลก) ได้จัดการฝึกอบรมอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ใหม่ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม พมจ.พิษณุโลก ไปยังพื้นที่ อบต./เทศบาลเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก โดยมี นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พมจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน และมีนายนายวัลลภ นาเมืองรักษ์ นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการเป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายให้ความรู้แก่ อพม.ใหม่ที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว ซึ่งได้มีการดำเนินการอบรมไปจำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 847 คน

 

นางศิรทิพย์ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน จึงมีข้อจำกัดในการจัดการฝึกอบรมที่ต้องรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก แต่ความทุกยากข์เดือดร้อนของประชาชน เป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ซึ่ง พม. มีนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินการลงพื้นที่สำรวจและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ดังกล่าว ด้วยความรวดเร็วและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเร่งสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในระดับพื้นที่ให้มีความรู้และความเข้าใจในบทบาทของความเป็น อพม. อย่างถ่องแท้ก่อนลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ประชาชนบางส่วนยังเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนบริการทางสังคมทั่วไป อพม. จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ตกทุกข์ได้ยากที่เข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการสังคม และเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือ ประสานส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้

นางศิรทิพย์ กล่าวต่ออีกว่า การอบรมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meeting นี้ อพม. ทุกคนสามารถพูดคุย ซักถามและตอบโต้กันได้เหมือนการอบรมเผชิญหน้ากันในที่เดียวกัน โดยการอบรมนี้ได้อาศัยเครือข่ายพื้นที่ระดับตำบลในการประสานงานและรวมกลุ่ม อพม. มาอบรมรวมกันในห้องประชุมของที่ทำการ อบต./เทศบาล รุ่นละ 6 แห่ง ๆ ละประมาณ 50-60 คน รวมรุ่นละ 414 คน จัดอบรม 2 รุ่น นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมอบรมในห้องประชุมของ พมจ. ด้วย สำหรับการอบรมในแต่ละ อบต./เทศบาล ได้มีเจ้าหน้าที่ของ พมจ. พิษณุโลก ไปอยู่ประจำแต่ละแห่งในการควบคุมดูแลการเข้าร่วมอบรม พร้อมลงทะเบียนรวบรวมรายชื่อ อพม. ใหม่ มาทำบัตรประจำตัว อพม.ให้กับทุกคนที่เข้ารับการอบรมครบถ้วนความเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ พม.กำหนด สำหรับความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้ อพม.ใหม่รับรู้และเข้าใจ ได้แก่ แนวคิดอุดมการณ์งาน อพม. บทบาท หน้าที่ ภารกิจ ตลอดจนระเบียบของกระทรวง พม. และที่ขาดไม่ได้ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการใช้ลงพื้นที่สำรวจปัญหาของชุมชนที่ อพม.ใหม่ทุกคนต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ อธิบายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแบบคําขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นต้น และจากการประเมินผลผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวในเบื้องต้น ตอบรับไปในทิศทางที่ดี อพม. แต่ละท่านมีความพึงพอใจการอบรมที่ไม่ต้องเดินทางไกลมารวมตัวในที่เดียวกัน สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการเดินทางมาเข้ารับการอบรมดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนี้ นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พมจ.พิษณุโลก ได้ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ อาคารใหม่ สวนอำพร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2525 ความว่า “อาสาสมัคร จะต้องระลึกถึงเสมอว่า ศรัทธาในงานอาสาสมัคร เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เกิดขึ้นด้วยตนเอง มีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมัคร มีศรัทธาที่จะทำงาน มีเวลาที่จะปฏิบัติงาน และพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัคร” ถ่ายทอดให้ อพม.ใหม่ ที่เข้ารับการอบรม ซึ่งถือเป็นจรรยาบรรณของ อพม. ที่ต้องคำนึงถึงและยึดเป็นหลักคิดในการทำงานอยู่เสมอ

Facebook Comments

Related post