Digiqole ad

พม.เดินหน้าผลิต Butler สร้างโอกาสทำงานในตะวันออกกลาง

 พม.เดินหน้าผลิต Butler สร้างโอกาสทำงานในตะวันออกกลาง
Social sharing
Digiqole ad

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับการให้บริการในตะวันออกกลาง พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและถุงมือประจำตัวบัตเลอร์ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 17 คน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวรายงาน ณ ห้องกุมาริกา ชั้น 2 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคม โดยสร้างความเป็นธรรม ส่งเสริมและพัฒนาความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขในสังคมที่มีคุณภาพ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อีกทั้งจากนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะมิติด้านอาชีพที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีอาชีพและรายได้อย่างมั่นคงหลังสถานการณ์โควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับโอกาสในการยกระดับอาชีพที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงจากการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทย – ซาอุดิอาระเบีย

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบัตเลอร์ (Butler) เพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับการให้บริการในตะวันออกกลางให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีทักษะภาษาอาหรับ ตลอดจนการเข้าใจวัฒนธรรมของตะวันออกกลาง ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2565 โดยฝึกทักษะทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่เส้นทางอาชีพบัตเลอร์ ตั้งแต่การปรับ Mindset ความต้องการและความคาดหวังเพื่อการสร้างการบริการที่เหนือความคาดหมาย การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกสู่มืออาชีพ มารยาทสังคมและการเข้าสังคมชั้นสูง อาหารและเครื่องดื่มและการบริการอาหารสำหรับชนชั้นสูง และการดูแล Luxury Brand ตลอดจนการดูแลเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกาย และเทคโนโลยีที่จำเป็น และที่สำคัญที่สุดคือทักษะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกกลาง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่ดีและมีคุณภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมทุกท่าน พร้อมทั้งชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ สำหรับการเก็บเกี่ยวความรู้ เทคนิค ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ ตลอดระยะเวลาการอบรมจนได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเข้าสู่เส้นทางอาชีพบัตเลอร์อย่างมืออาชีพ ขอให้ทุกท่านได้นำองค์ความรู้และทักษะไปเป็นต้นทุนในการเริ่มต้นเส้นทางของอาชีพบัตเลอร์ ในอนาคต ทั้งนี้ ขอฝากสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ คือ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

Facebook Comments

Related post