Digiqole ad

พม.อบรมอาสาสมัคร พม. ภาคกลาง-ตะวันออก สร้างเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ สู้โควิด-19

 พม.อบรมอาสาสมัคร พม. ภาคกลาง-ตะวันออก สร้างเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุ สู้โควิด-19

วันนี้ (19 พ.ค. 65) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคกลางและภาคตะวันออก ผ่านระบบทางไกล (Zoom Video Conference) ซึ่งอบรมระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 เพื่อการดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุระดับจังหวัดและระดับพื้นที่ และสนับสนุนเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อดูการแลผู้สูงอายุอย่างมีระบบรองรับสังคมสูงอายุ

Advertisement

นางสุจิตรา กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนของประชากรสูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กระทรวง พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) เครือข่ายจิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 830 คน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติทั้งด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

นางสุจิตรา กล่าวต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับทักษะและความรู้หลากหลายมิติ อาทิ การส่งเสริมสุขภาพและทักษะจำเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID – 19) หลักสูตรด้านการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ การใช้ Social Media ในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนทุกมิติ ให้แก่บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อพม. และประชาชน โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

Advertisement
Facebook Comments

Related post