Digiqole ad

พม.ลุยจัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น ณ จังหวัดตรัง

 พม.ลุยจัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น ณ จังหวัดตรัง
Social sharing
Digiqole ad

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรังโดยมีนางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ นางสาวชนภัทร พ่วงเภตรา ผู้อำนวยการกลุ่มระบบการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา วัตถุประสงค์ของโครงการฯ และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย อาสาสมัคร จิตอาสา บุคคลที่สนใจทั่วไปและคณะผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินงาน

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด การเพิ่มสัดส่วนของประชากรสูงอายุเร็วกว่าประชากรกลุ่มอื่น ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ เครือข่ายจิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในวันนี้ เป็นการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) โดยเสริมสร้างความรู้ ด้านการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น ความรู้ทั่วไปของผู้สูงอายุ สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนภารกิจในการนำนโยบายสู่การดูแลผู้สูงอายุร่วมกับภาคีเครือข่ายให้สามารถบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและขับเคลื่อนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Day Care) อย่างยั่งยืนต่อไป สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ โดยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนกลไกการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน โดยส่งเสริมผลักดันให้หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่มีความรับผิดชอบ และมีบทบาทต่อการดูแลคุ้มครองผู้สูงอายุในพื้นที่ของตนเอง โดยผู้เข้าเอาอบรมได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย

สุดท้ายนี้ นางสาวโสพิญฐ์ ได้เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน ช่วยกัน แอดไลน์ ESS ซึ่งเป็นระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ติดมือถือไว้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือทุกคนได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์อันตราย เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย/ข่มขู่ว่าจะทำร้าย ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว หรือพบเห็นผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และการมั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้ายสามารถกดแจ้งเหตุผ่านไลน์ ESS เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีด้วยระบบ Line OA ที่ช่วยสร้างความปลอดภัย แก่ตัวเองและชุมชนเพียงแชร์ให้เพื่อน แอดไลน์ @esshelpme หรือคลิกลิงก์ https://lin.ee/GetbF8D นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

Facebook Comments

Related post