Digiqole ad

พม. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงาน KICK OFF วันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุด ค้า คน

 พม. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงาน KICK OFF วันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุด ค้า คน
Social sharing
Digiqole ad

พม. ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดงาน KICK OFF วันรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้แนวคิด Together We Can หยุด ค้า คน

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2566 เวลา 13.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการจัดงาน “KICK OFF วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี2566 ณ Main Hall ชั้น M ศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ผ่านช่องทางออนไลน์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

งานในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 600 คน แบ่งเป็น ผู้เข้าร่วมงาน ณ สถานที่จัดงาน (Onsite) จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ประจำประเทศไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทูตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ผู้แทนสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หน่วยงานที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานแบบ Walk In และสื่อมวลชน นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) จำนวน 400 คน ประกอบด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว 76 จังหวัด เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 8 แห่ง สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 แห่ง เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจประกอบด้วย 1) การเปิดตัวทูตรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ (แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์) 2) การปล่อยคาราวานรถตุ๊กตุ๊กรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ จำนวนกว่า 20 คัน 3) การเสวนาในหัวข้อ “สื่อออนไลน์กับการค้ามนุษย์” 4) มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน และ 5) บูธนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวนกว่า 14 บูธ พร้อมร่วมเล่มเกมส์ภายในงานเพื่อแลกของที่ระลึก

ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ผ่านออนไลน์ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ ภาคประชาสังคม และประชาชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กำหนดจัดงาน “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ” ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด “Together We Can หยุด ค้า คน” เพื่อแสดงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของประเทศไทยในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และให้ความสำคัญกับการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยให้หมดสิ้นไป ซึ่งถือเป็นงานสำคัญของประเทศไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล

นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

#พม #พม24ชม #ข่าวพม #หยุดค้าคน

Facebook Comments

Related post