Digiqole ad

พม.พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างองค์ความรู้กลไกการทำงานด้านครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ให้แก่องค์กรภาคประชาชนที่มาจากตัวแทนชุมชน

 พม.พร้อมเดินหน้าเสริมสร้างองค์ความรู้กลไกการทำงานด้านครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ให้แก่องค์กรภาคประชาชนที่มาจากตัวแทนชุมชน

ในวันที่ 14 กันยายน 2564 นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้กลไกการทำงานด้านครอบครัวผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่องค์กรภาคประชาชนที่มาจากตัวแทนชุมชน คือ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ซึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการเฝ้าระวังป้องกัน ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชนทุกมิติ โดยได้รับการดูแลและส่งเสริมการทำงานด้านครอบครัวจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ตลอดจนวิทยากรด้านครอบครัวใน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ ขอนแก่น ชลบุรี นนทบุรี และสงขลา รวมทั้งสิ้น 50 คน

Advertisement

นางรุ่งทิวา กล่าวว่า ศพค. และ อปท. จำเป็นต้องนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ถึงแม้ว่าสถานการณ์ของโลกและประเทศที่ต้องเผชิญกับโรคอุบัติใหม่ หรือที่รู้จักในชื่อ โควิด-19 ที่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางกายภาพ แต่ความรู้และความสามารถก็จำเป็นต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ทีมงานมีความพร้อมตลอดเวลา ไม่สามารถเว้นระยะห่างของการเรียนรู้ทางออนไลน์ได้ ในวันนี้ จึงได้มีการนำหลักสูตรการอบรมนำร่องที่เน้นความรู้อย่างเป็นขั้นตอน และฝึกทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การคิดวิเคราะห์ เทคนิคการประสานงาน และการประชาสัมพันธ์องค์กร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงในพื้นที่ โดยมีแนวคิด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นกรอบแนวทางการอบรมที่เน้นกระบวนการทำงานอย่างละเอียดทุกขั้นตอนของบทบาทหน้าที่ของ ศพค. ภายใต้การหนุนเสริมของ อปท.

“การพัฒนาความรู้ให้แก่เครือข่ายผู้ขับเคลื่อนหลักของการทำงานด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ ไม่ได้หยุดเพียงแค่วันนี้ ปีนี้ แต่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดไป มีการเสริมองค์ความรู้ด้านครอบครัวที่ทันสมัย เน้นเชิงประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านครอบครัวตามความเหมาะสมต่อไป” นางรุ่งทิวากล่าวในท้ายที่สุด

Advertisement
Facebook Comments

Related post