Digiqole ad

พม.ตรัง เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

 พม.ตรัง เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
Social sharing

Digiqole ad

นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบปะ ให้กำลังใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ พร้อมทั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงานสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ของคนพิการจังหวัดตรัง พร้อมวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว

นายกันตพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การให้บริการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระหรือการขยายกิจการสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถดำรงชีวิตด้วยตัวเองมีรายได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคม

นายกันตพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับคนพิการจังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 20,679 ราย ได้ใช้บริการของกองทุนมาแล้ว จำนวน 2,640 ราย และยังมีข้อผูกพันกับกองทุน จำนวน 1,588 ราย ซึ่งส่วนใหญ่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ขอกู้เงินไปเพื่อประกอบอาชีพเกษตร ประมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และอื่นๆ ยังขาดความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการกู้เงินไม่มีดอกเบี้ยจากกองทุนฯ ข้อผูกพันตามสัญญาเงินกู้คนพิการ แนวทางการรับชำระเงินกู้คนพิการ แนวทางการปฏิบัติเมื่อตกเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ แนวทางการรับสภาพหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้อีกด้วย

นายกันตพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ ได้มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ที่ได้รับอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 1,775,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กระทรวง พม. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินที่ได้รับในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้ไว้ และกระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments


Social sharing

Related post