Digiqole ad

พม. จับมือ มธ. สานเจตนารมณ์เพื่อสังคม มุ่งยกระดับงานวิชาการควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 พม. จับมือ มธ. สานเจตนารมณ์เพื่อสังคม มุ่งยกระดับงานวิชาการควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

พม. จับมือ มธ. สานเจตนารมณ์เพื่อสังคม มุ่งยกระดับงานวิชาการควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (4 ต.ค. 65) เวลา 10.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และ รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นอกจากนี้ มีการมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมอบบัตรประจำตัวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จำนวน 10 คน เพื่อเป็นเครือข่ายของกระทรวง พม. ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

นายอนุกูล กล่าวว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือตามเจตนารมณ์ของกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมกันสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาระบบดูแลผู้ใช้บริการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง พม. ทั้งงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่ง งานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) งานอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา และงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มีเป้าหมายในการเสริมพลังทางสังคมของภาคีภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมทางสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดย พส. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้บูรณาการความร่วมมือภายใต้กรอบการดำเนินงานสำคัญ ดังนี้ 1) ขับเคลื่อนการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาระบบงานคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทางสังคม และระบบงานอื่น ๆ ภายใต้ภารกิจกระทรวง พม. 2) ร่วมกันจัดเวทีที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3) บริหารงานและจัดระบบงานอาสาสมัครและการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษาเป็น อพม. สู่เครือข่ายที่สำคัญในการช่วยเหลือสังคมในอนาคต 4) พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ และ 5) ร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือสังคมในสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่นวัตกรรม (Sandbox) และเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือสังคมและบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างครบวงจร (One stop service) แก่ประชาชนทุกช่วงวัย

 

 

 

พม. จับมือ มธ. สานเจตนารมณ์เพื่อสังคม มุ่งยกระดับงานวิชาการควบคู่พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Related post