Digiqole ad

พม. จับมือ มธ. ปั้น “อพม. หัวใจผู้ให้” สร้างสังคมไทยน่าอยู่

 พม. จับมือ มธ. ปั้น “อพม. หัวใจผู้ให้” สร้างสังคมไทยน่าอยู่
Social sharing
Digiqole ad

พม. จับมือ มธ. ปั้น “อพม. หัวใจผู้ให้” สร้างสังคมไทยน่าอยู่

วันนี้ (8 ม.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายปานชัย แก้วอัมพรดี ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพฯ

นายอนุกูล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อการเรียนรู้ การบริการวิชาการ การบริการสังคม การบริการสุขภาพ การพัฒนาระบบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งและผู้ทำการขอทาน งานอาสาสมัครเพื่อ การพัฒนา งานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
และงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กระทรวง พม. เป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง และผู้โอกาสในสังคม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับ มธ. ที่มีปณิธานมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน” จัดโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 จำนวน 750 คน เพื่อส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคุ้มครองสวัสดิภาพและการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้ประสบปัญหาสังคมหรือภาวะยากลำบาก ซึ่ง อพม. นับเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งของกระทรวง พม. และเป็นกลไกภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญต่อการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ได้รับบริการและสิทธิสวัสดิการสังคมของรัฐ เพื่อให้ผ่านพ้นสภาพปัญหาและสภาวะยากลำบาก นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่จะมาเป็น อพม. ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม และการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวง พม. ได้ และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือจะต้องเป็นผู้ที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ตามคำขวัญของ อพม. ที่ว่า “อพม. หัวใจผู้ให้” ทุ่มเท เสียสละ โดยไม่ได้มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ อพม. จะเป็นพลังทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตสำนึกร่วมกันในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และพัฒนาประเทศชาติไปด้วยกัน

#ช่วย24ชั่วโมง
#ช่วย24ชม
#พมช่วย24ชม
#ข่าวพม

Facebook Comments

Related post