Digiqole ad

พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เร่งตรวจสอบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ ยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก เน้นมาตรฐานความปลอดภัย มีพัฒนาการที่เหมาะสม

 พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เร่งตรวจสอบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ ยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก เน้นมาตรฐานความปลอดภัย มีพัฒนาการที่เหมาะสม
Social sharing
Digiqole ad

พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เร่งตรวจสอบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ ยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก เน้นมาตรฐานความปลอดภัย มีพัฒนาการที่เหมาะสม

วันนี้ (15 พ.ย. 65) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติครั้งที่ 4/2565 ได้พิจารณาตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มอบหมายให้กระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบการดำเนินงานของสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎหมายที่กำหนด โดยตนได้สั่งการให้กระทรวง พม. โดยปลัดกระทรวง พม. (นายอนุกูล ปีดแก้ว) ดำเนินการสำรวจจำนวนและสถานการณ์การเลี้ยงดูเด็กของสถานรองรับเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแนวทางสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2565 – 2569) เรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานการกำกับติดตามและประเมินผลการเลี้ยงดูทดแทนที่เป็นทางการ

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของสถานรองรับเอกชน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ทีม One Home พม. จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการตามแนวทาง โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเด็กร่วมกับรัฐ มุ่งเน้นการดูแลเด็กให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัย ในขณะเดียวกัน มีความจำเป็นที่ภาครัฐต้องเข้าไปกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานรองรับเอกชนมีความสามารถในการดูแลเด็ก ซึ่งหากทำให้เด็กมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือพัฒนาการที่ไม่เหมาะสม ภาครัฐต้องเข้าไปให้การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

นายจุติ กล่าวต่อไปอีกว่า ที่ประชุมได้ให้กระทรวง พม. ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานคร ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 1) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและสื่อสารเพื่อให้สถานรองรับเด็กเอกชนเลี้ยงดูเด็กได้ตามมาตรฐานและกฎหมาย 2) สำรวจจำนวนและสถานการณ์ของสถานรองรับเด็กเอกชนที่รับใบอนุญาตและไม่ได้รับใบอนุญาต พร้อมทั้งส่งเสริมการขอจัดตั้งเป็นสถานรองรับเด็กเอกชนตามกฎหมายหรือจดแจ้ง เพื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของภาครัฐ 3) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและสถานรองรับเด็ก 4) กำหนดกลไกการติดตามการดำเนินงาน โดยทีมสหวิชาชีพของจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และ 5) จัดให้มีระบบสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ตนได้เน้นย้ำว่า รัฐต้องเข้าไปส่งเสริม สนับสนุน และตรวจสอบสถานรองรับเด็กเอกชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เด็กได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยเป้าหมายคือ ให้เด็กได้รับการดูแลที่มีความปลอดภัยและมีพัฒนาการที่เหมาะสม โดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

 

พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เร่งตรวจสอบสถานรองรับเด็กทั่วประเทศ ยึดประโยชน์สูงสุดของเด็ก เน้นมาตรฐานความปลอดภัย มีพัฒนาการที่เหมาะสม

 

 

 

 

Facebook Comments

Related post