Digiqole ad

พม.จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง

 พม.จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ ให้มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง
Social sharing
Digiqole ad

นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ทำการนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก

นางศิรทิพย์ กล่าวว่า วันนี้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ซึ่งตนเองได้รับแต่งตั้งในฐานะประธานกรรมการ โดยมีนายอำเภอ เจ้าพนักงานที่ดิน เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท้องที่ หรือผู้แทน เป็นกรรมการ และมีผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

“นิคมสร้างตนเองจัดตั้งขึ้นมา เพื่อให้ราษฎรมีที่ดินเป็นของตนเอง และแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกครอบครองที่ดินโดยพลการ จึงได้มีการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบราษฎรผังจัดสรร และรูปแบบราษฎรครอบครองเดิม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นิคมสร้างตนเองบางระกำ ได้เสนอพิจารณาคัดเลือกราษฎรในพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ โดยแยกเป็นราษฎรครอบครองเดิมบรรจุเป็นสมาชิกใหม่ 209 ราย และราษฎรที่ขอรับสิทธิในที่ดินแทนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 27 ราย ผลการประชุมเป็นที่น่ายินดีที่คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ราษฎรทั้ง 236 รายดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การรับรองของนิคมฯ ที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบโดยครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ต่อจากนี้ ทางนิคมสร้างตนเองบางระกำ ก็จะต้องดำเนินการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้ราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในลำดับต่อไป” นางศิรทิพย์กล่าวในท้ายที่สุด

Facebook Comments

Related post