Digiqole ad

พม.จังหวัดตรัง เดินหน้าหนุนสภาเด็กและเยาวชนร่วมป้องภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่แฝงมากับสื่อออนไลน์

 พม.จังหวัดตรัง เดินหน้าหนุนสภาเด็กและเยาวชนร่วมป้องภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่แฝงมากับสื่อออนไลน์
Social sharing

Digiqole ad

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการ “เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่”   ณ ห้องภัชรี โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางจิรพา เรนเรือง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า โครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ มุ่งสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และครู เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ที่แฝงมากับสื่อสังคมออนไลน์หลากหลายช่องทาง โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสภาราชินีตรัง ตลอดจนผู้นำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง กว่า 60 คนเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ทำให้เด็ก เยาวชน และคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้ เข้าใจ และรู้เท่าทันภัยจากการค้ามนุษย์รูปแบบใหม่ จากคณะวิทยากรบรรยายที่มีความรู้ ความชำนาญ คลุกคลีอยู่กับงานที่มุ่งป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ อัยการ ตลอดจนหัวหน้าหน่วยงาน One Home พม.ในจังหวัดตรังซึ่งดูแลคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อจากภัยค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้มีโอกาสร่วมกันระดมความคิดเห็นวิเคราะห์สถานการณ์การค้ามนุษย์ที่อาจเป็นภัยใกล้ตัวอีกด้วย

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การค้ามนุษย์จังหวัดตรัง มีสถานะเป็น “ ทางผ่านและปลายทาง” มีการอพยพแรงงานไทย และต่างประเทศ โดยการเคลื่อนย้ายจากชายแดน หรือจังหวัดใกล้เคียง ผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์เข้าถึงทุกคนมากขึ้น อาจทำให้เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ได้ จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็ก เยาวชน และครู ตลอดจนเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางสังคมให้มีความสงบสุข ทุกคนปลอดภัยจากการค้ามนุษย์ต่อไป

นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า พม.จังหวัดตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments


Social sharing

Related post