Digiqole ad

พม.จังหวัดตรังเดินเครื่อง “หนุนเสริมคนพิการ มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีดอกเบี้ย”

 พม.จังหวัดตรังเดินเครื่อง “หนุนเสริมคนพิการ มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ไม่มีดอกเบี้ย”
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

โดยมี นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และพบปะพูดคุยให้กำลังใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ และมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

นายอนันต์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ซึ่งได้จัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เพื่อเป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา การให้บริการกู้ยืมเงิน เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพอิสระหรือการขยายกิจการสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยไม่มีดอกเบี้ย สามารถดำรงชีวิตไดัด้วยตัวเองมีรายได้และครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เป็นภาระของสังคม

นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับคนพิการจังหวัดตรัง ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 20,860 ราย ได้ใช้บริการของกองทุนคนพิการมาแล้ว จำนวน 2,684 ราย โดยในจำนวนนี้ยังมีข้อผูกพันกับกองทุนฯ จำนวน 1,615 ราย ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการส่วนใหญ่ ขอกู้เงินไปเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกร ประมง เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย โดยยังขาดความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงจำเป็นต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการกู้เงินไม่มีดอกเบี้ยจากกองทุนฯ ข้อผูกพันตามสัญญาเงินกู้คนพิการ แนวทางการรับชำระเงินกู้คนพิการ แนวทางการปฏิบัติเมื่อตกเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ แนวทางการรับสภาพหนี้/ปรับโครงสร้างหนี้ ในกรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้อีกด้วย

นายอนันต์ ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า ในวันนี้ ได้มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ที่ได้รับอนุมัติให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 1,009,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันบาทถ้วน) กระทรวง พม. จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินที่ได้รับในการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพในครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้ไว้ และกระทรวง พม. พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคม และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือหากเป็นกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งผ่านระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมผ่านไลน์ ESS Help Me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียงกดเพิ่มเพื่อน @esshelpme

Facebook Comments

Related post