Digiqole ad

พม.จังหวัดตรังร่วมสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ

 พม.จังหวัดตรังร่วมสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ
Social sharing

Digiqole ad

ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี นายมงคล หนูประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ เป็นผู้กล่าวรายงาน ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในตำบลวังมะปรางเหนือ 10 หมู่บ้าน รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และการจับสลากมอบรางวัลผู้สูงอายุ ตลอดจนการแสดงบนเวทีของเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวว่า จากข้อมูลจำนวนประชากรจังหวัดตรัง ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีทั้งหมด 637,017 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 119,655 คน คิดเป็นร้อยละ 18.78 ของประชากรจังหวัดตรัง ซึ่งทำให้จังหวัดตรังกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้ ในพื้นที่อำเภอวังวิเศษผู้สูงอายุมีจำนวน 6,804 คน คิดเป็นร้อยละ 16.85 จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่ง อบต.วังมะปรางเหนือได้ให้ความสำคัญในความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในชุมชมเป็นอย่างยิ่ง และได้มีการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ ทีีมีผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยความสุขกาย สุขใจ และมีจำนวนผู้สูงอายุสมัครเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อนการรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวโสพิญฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการสืบสานวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เพื่อให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ เป็นการแสดงออกถึงความรัก และเคารพต่อผู้สูงอายุในตำบล อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่นไทย ไว้ มิให้สูญหายไปจากสังคมไทย จึงเป็นการดำเนินโครงการที่มีความหมายและมีคุณค่าต่อความรู้สึกของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากครอบครัว

นางสาวโสพิญฐ์ ได้กล่าวขอบคุณ นายรัฐศวรรธน์ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุวังวิเศษ ที่ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และขอบคุณคณะกรรมการผู้จัดงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ ที่ได้จัดให้มีกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้ขึ้น โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งจากสังคม อีกทั้งยังจัดให้มีสวัสดิการที่เข้าถึง สามารถดูแลผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่า ไม่เป็นภาระต่อสังคม ทั้งนี้ พม.จังหวัดตรัง พร้อมขับเคลื่อนงานด้านสังคมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หากประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรสายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments


Social sharing

Related post