Digiqole ad

พมจ.กำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก ให้มีที่ดินทำกินทางการเกษตรในพื้นที่ อ.ลานกระบือ

 พมจ.กำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จ.พิษณุโลก ให้มีที่ดินทำกินทางการเกษตรในพื้นที่ อ.ลานกระบือ
Social sharing
Digiqole ad

นางอรัญญา ศรีหมอก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564 พื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นกรรมการและเลขานุการ การประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

สำหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกราษฎรเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ประกอบด้วย นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ, ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้แทนเกษตรอำเภอ, ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ และผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท้องที่ ซึ่งเป็นการประชุมตามตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ในการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบราษฎรผังจัดสรร และรูปแบบราษฎรครอบครองเดิม

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งรับผิดชอบมีพื้นที่นิคมฯ จำนวน 239,063 ไร่ คลอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก, อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร, อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้เสนอรายชื่อราษฎรพื้นที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมฯ โดยแยกเป็นราษฎรครอบครองเดิมบรรจุเป็นสมาชิกใหม่ 140 ราย และราษฎรที่ขอรับสิทธิในที่ดินแทนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 3 ราย ผลการประชุมเป็นที่น่ายินดีที่คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ราษฎรทั้ง 143 รายดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การรับรองของนิคมฯ ที่มีการตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมทั้งยื่นเอกสารประกอบโดยครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ในกระบวนการต่อไป ทางนิคมสร้างตนเองบางระกำ จะดำเนินการนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาเห็นชอบอนุญาตให้ราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว เข้าทำประโยชน์ในที่ดินในลำดับต่อไป

Facebook Comments

Related post