Digiqole ad

พช. บรรจุพัฒนากรใหม่ หัวใจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอบ่สงมั่นคงและยั่งยืน

 พช. บรรจุพัฒนากรใหม่ หัวใจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอบ่สงมั่นคงและยั่งยืน
Social sharing
Digiqole ad

พช. บรรจุพัฒนากรใหม่ หัวใจสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอบ่สงมั่นคงและยั่งยืน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เสริมทัพบรรจุพัฒนากรใหม่ เน้นย้ำ “พัฒนากร” หัวใจสำคัญ ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นประธานกล่าวมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ปฐมนิเทศ และพบปะผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) จำนวน 67 ราย โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพบปะมอบนโยบายชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ มี โดยผู้อำนวยการกลุ่มงานในกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมบรรยายชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุม 3003 กรมการพัฒนาชุมชน

นายเกียรติปราโมทย์ ฉายศรี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีเมล็ดพันธุ์นักพัฒนาสายเลือดใหม่ พร้อมฝากภารกิจที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนภารกิจงานต่างๆ ที่สำคัญทั้งในระดับกระทรวงและระดับกรม โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถบริหารจัดการและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน การส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทเครือข่ายการพัฒนาชุมชนทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล บุคลากรมีอุดมการณ์และเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ประกอบด้วย 1) สร้างและพัฒนากลไกขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนหนุนเสริมเศรษฐกิจฐานราก 2) พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เข้มแข็ง และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยกลไกประชารัฐและการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน 3) สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด 4) ยกระดับชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างครบวงจร 5) ปรับระบบบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีธรรมาภิบาล เพื่อการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจของชุมชนให้พึ่งตนเอง และ 6) แก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยระบบปฏิบัติการเชิงรุกที่เข้าถึงประชาชนรายครัวเรือน

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เข็มมุ่งสำคัญ คือ มุ่งหวังให้เศรษฐกิจฐานรากมีความมั่นคง คนในชุมชนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของพัฒนากร กรมฯ ส่งลงพื้นที่ไปในชุมชนในอำเภอต่าง ๆ ให้ตั้งใจทำงาน หนักเอาเบาสู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบสนองวิสัยทัศน์ “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ลงไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่หมู่บ้าน ตำบล ด้วยความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน เรียนรู้ ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ ทำงานแบบมีภาคีเครือข่าย หาเพื่อนในการทำงาน รวมทั้ง นำองค์ความรู้ หลักการ และภาควิชาการต่างๆ นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีไปสู่ชุมชน ท่านจะเป็นความหวังของกรมการพัฒนาชุมชนและของประเทศชาติต่อไป”

Facebook Comments

Related post