Digiqole ad

พช.นครสวรรค์ ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ( High Performance Provinces : HPP)

 พช.นครสวรรค์ ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ( High Performance Provinces : HPP)
Social sharing
Digiqole ad

นายสุรพงษ์  เขียวผึ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ( High Performance Provinces : HPP) โดยมีประเด็นการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ( High Performance Provinces : HPP) ประเด็นที่ 1 การขจัดความยากจน  ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2565


#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565                                                                                                                                                                      #Change for Good
#นครสวรรค์ ประตูหน้าด่านสู่ภาคเหนือ
#สถานีข่าว CNS นครสวรรค์ รายงาน

 

Facebook Comments

Related post