Digiqole ad

ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร

 ผู้ประกันตนติดโควิดใช้สิทธิอย่างไร
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคม แนะผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม ที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิ สำหรับผู้ประกันตนที่มีความจำเป็นไม่สามารถไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลอื่นได้ โดยต้องมีผลการตรวจ ATK เป็นบวกและมีอาการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และจำนวนเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ต้องนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนการเจ็บป่วย ผู้ประกันตน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือ Line : @ssothai หรือโทร 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงhttps://youtu.be/XTH8Z4LsKE8

Facebook Comments

Related post