Digiqole ad

ผู้ประกันตนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี

 ผู้ประกันตนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
Social sharing
Digiqole ad

สำนักงานประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุ 50 ปี  ขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรง และป้องกันโรคปอดติดเชื้อ ผู้ประกันตนที่สนในฉีดวัคซีนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-956-2500 หรือโทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมงhttps://youtube.com/shorts/oIzUwRFPBcw?feature=share

Facebook Comments

Related post