Digiqole ad

ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจความพร้อมหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อ(COVID-19)

 ผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจความพร้อมหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อ(COVID-19)
Social sharing
Digiqole ad

 

วันนี้ (วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจความพร้อมของหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น ตลอดจนความกังวลของประชาชนที่ทราบไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อ COVID-19 กองทัพอากาศ จึงร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ขึ้น ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) พร้อมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับการให้บริการประชาชนและข้าราชการทหารอากาศที่มารับบริการ

สำหรับหน่วยบริการตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) นั้น กำหนดเปิดให้บริการระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

– การให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไป เปิดให้บริการระหว่างเวลา ๐๗.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา
– การให้บริการสำหรับข้าราชการทหารอากาศ เปิดให้บริการระหว่างเวลา ๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา

ทั้งนี้ กองทัพอากาศพร้อมที่จะใช้ขีดความสามารถของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยี สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 และสามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุข

 

Facebook Comments

Related post