Digiqole ad

ผู้บริหารระดับสูง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TIL คณะบริหารธุรกิจ ม.บูรพา

 ผู้บริหารระดับสูง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TIL คณะบริหารธุรกิจ ม.บูรพา
Social sharing

Digiqole ad

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมนำเสนอการดำเนินงานศูนย์ EEC-NET: Tourism Innovation Lab (TIL) พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ไมเคิล เฮนสเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, เบญจ มอนโกเมอรี่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจสัมพัทธ์ โรงแรมฯ และนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสาขาประเทศไทย, ชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการใหญ่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยาและทีมผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EEC-NET: Tourism Innovation Lab (TIL) และรับฟังการเนินงานของศูนย์ TIL จาก  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนศูนย์ TIL ได้หารือประเด็นการพัฒนาความร่วมมือกับ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินการในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ในการสนับสนุนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนในอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สร้างศูนย์เครือข่ายพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว (EEC-NET: TIL) ในปี 2564 ประกอบด้วย 6 หน่วยปฏิบัติการหลัก (Hotel Lab, Restaurant & Culinary Lab, Co-Experience & Event Lab, Spa & Wellness Lab, Travel Consulting Lab, Airline Service Lab) รวม 19 พื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการยกระดับทักษะบุคลากร (Reskill, Upskill,  New skill) ทางการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม (Demand Driven) และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของพื้นที่

สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดย โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยาได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพ ด้านท่องเที่ยวและบริการกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยผ่านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) มาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมยกระดับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในอนาคต

Facebook Comments


Social sharing

Related post