Digiqole ad

ผู้ถือหุ้น SIMAT โหวตผ่านทุกวาระ

 ผู้ถือหุ้น SIMAT โหวตผ่านทุกวาระ

ญาณพล รักกสิกร (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท, คุณบุญเลิศ เอี้ยวพรชัย (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, และคุณทัศนาภรณ์ ยอดมงคล (ขวา) กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SIMAT) ถ่ายภาพร่วมกันในงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าธุรกิจอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้ผลงานในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต งานดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อเร็ว ๆ นี้

Advertisement
Advertisement
Facebook Comments

Related post