Digiqole ad

ผู้ถือหุ้น“ KUN ”ไฟเขียวปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น  

 ผู้ถือหุ้น“ KUN ”ไฟเขียวปันผล 0.08 บาทต่อหุ้น  

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (แถวหน้ากลางซ้าย) พร้อมด้วยนายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ (แถวหน้ากลางขวา)  นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวหน้าซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย (“KUN”)ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยมีวาระสำคัญเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2564 รวมถึงการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 54.9 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 พร้อมอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (GM) จำนวน 68.64 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อรองรับการขยายการลงทุนด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทในอนาคต

Advertisement
Advertisement
Facebook Comments

Related post