Digiqole ad

“ผู้ช่วย รมว.คลัง” ตรวจเยี่ยมโครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า

 “ผู้ช่วย รมว.คลัง” ตรวจเยี่ยมโครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า
Social sharing

Digiqole ad

น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการประจำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)

ตรวจเยี่ยมโครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านการเงินของธนาคารกรุงไทย ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนรู้จักการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้ รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ วิธีใช้ Mobile Banking ให้ปลอดภัย พร้อมป้องกันภัยหลอกโอนเงิน และวิธีแจ้งความออนไลน์ ณ เทศบาลนครระยอง (สวนศรีเมือง) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567

ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในมาตราการแก้หนี้ของรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย สนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจวิธีการวางแผนจัดการเงิน ค่าใช้จ่าย การออมและสามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากธนาคารของรัฐ

Facebook Comments


Social sharing

Related post