Digiqole ad

“ผู้ช่วยแจง” เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4

 “ผู้ช่วยแจง” เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4
Social sharing

Digiqole ad

ตามที่ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร.มีนโยบายพัฒนางานสอบสวนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบัน ประกอบกับ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กรุณาให้คำแนะนำการพัฒนางานสอบสวนที่เป็นรูปธรรม จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ชั้น 2 ศฝร.ภ.4 พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 โดยมีข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในสายงานสอบสวน ระดับ รอง สว.ถึง รอง ผบก.จำนวน 402 นาย เข้าร่วมรับการอบรม

ทั้งนี้ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ตระหนักถึงความสำคัญของงานสอบสวนต่อกระบวนการยุติธรรม เพิ่มพูนความรู้ เทคนิค และพัฒนาคุณภาพงานสอบสวน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่มีความเป็นเอกภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในโอกาสนี้ พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้สนับสนุนเครื่องดื่ม (Food truck) จำนวน 500 แก้ว ให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมสัมมนา พร้อมทั้งอำนวยอวยพรให้การสัมมนาครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้กับประชนชนต่อกระบวนการยุติธรรม และได้สนับสนุนสิ่งของพัดลมตั้งพื้น 22 นิ้ว 4 ตัว,ชุดยาเวชภัณฑ์ 1 ชุด,บะหมี่สำเร็จรูป 2 ลัง, กาแฟสำเร็จรูป 10 ถุง เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ศฝร.ภ.4

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post