Digiqole ad

“ผอ.สศค.” เผยประชาชนลงทะเบียน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565” ยอดรวม 22 ล้านราย

 “ผอ.สศค.” เผยประชาชนลงทะเบียน “โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565” ยอดรวม 22 ล้านราย
Social sharing
Digiqole ad

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ ครั้งสุดท้าย

โดยเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนและมีการแก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 5 กันยายน – 17 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ทั้งนี้ พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” มีจำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 19,630,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) จำนวนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน

รับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.) โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และศรีสะเกษ ทั้งนี้ พบว่า สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.15 และเพศชายร้อยละ 44.85 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 – 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

Facebook Comments

Related post